Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Εκκρεμούσα στο Γ.Λ.Κ. αναπροσαρμογή σύνταξης

    Επειδή πολλοί συνάδελφοι διατυπώνουν ερωτήματα που αφορούν στο θέμα, παραθέτουμε ακολούθως σχετικό άρθρο του Υποστράτηγου ε.α. Δημήτριου Μαστρογιάννη, μέλους του Συνδέσμου μας και τέως μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου,  το οποίο δημοσιεύθηκε σε παλαιότερο τεύχος του φύλλου εφημερίδος του Συνδέσμου μας, ώστε να λάβουν γνώση τα νεότερα στελέχη που τους αφορά, αλλά και παλαιότερα που διέλαθε την προσοχής τους.

    Σε συνέχεια του προηγουμένου άρθρου στην εφημερίδα του Συνδέσμου με το οποίο επισημάναμε ορισμένα σημεία του Κώδικα Δημοσίων και Στρατιωτικών Συντάξεων(με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α΄210/31-8-2007) συνεχίζουμε σήμερα παραθέτοντας ορισμένα κρίσιμα σημεία των παρακάτω νομοθετημάτων:

     Α. Αριθμ. 2/67911/0004/2004- ΦΕΚ1854 Β΄/14-12-2004 Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκε ο "Ορισμός διαφορετικής προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών αρμοδιότητας της γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κράτους".
           Β. Ορισμένων άρθρων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 - ΦΕΚ 45 Α΄/1999) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους  Ν. 2880/2001, 3230/2004, 3242/2004 και 3345/2005.
      Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα να τα γνωρίζει κάθε συνάδελφος που αποστρατεύεται στις περιπτώσεις που εκκρεμεί στο Γ.Λ.Κράτους η αναπροσαρμογή της σύνταξης αυτού καίτοι στον παραπάνω κώδικα(άρ. 12) καθορίζεται με σαφήνεια πότε και πως αυτή πραγματοποιείται. "Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ' αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία". 
        Δηλαδή έχει προκύψει στην πράξη η ημερομηνία εισόδου στο Γ.Λ.Κ. να είναι Δεκέμβριος του 2012 και αυτή προκύπτει επειδή το ίδιο έγγραφο κοινοποιήθηκε στον απόστρατο συνάδελφο και το παρέλαβε την ίδια ημερομηνία και το Γ.Λ.Κ. να το πρωτοκολλεί ύστερα από έξι(6) μήνες αυξάνοντας παράτυπα έτσι την προθεσμία περαίωσης από 15 σε 21 μήνες.
   1. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω Υπουργική απόφαση, έχει καθοριστεί ως προθεσμία το ένα έτος και τρεις(3) μήνες για την αναπροσαρμογή και επανεξέταση συντάξεων(δηλαδή 15 μήνες). Η προθεσμία καθορίστηκε τόσο μεγάλη λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούσαν. Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(άρ.4) έχει προβλεφθεί να καλύπτεται η προθεσμία αυτή ορίζοντας ότι: "β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ' αυτήν".
    2. Τώρα για την πρωτοκόλληση της σχετικής αλληλογραφίας από το Γ.Λ.Κ., στην πράξη προκύπτει αυτή να είναι πολύ μεταγενέστερη από αυτή της ημερομηνίας εισόδου της αλληλογραφίας.
      3. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσέχουν οι απόστρατοι συνάδελφοι είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκκρεμούσας υπόθεσής τους. Να απευθύνονται στο Γ.Λ.Κ. αναφέροντας πάντα αυτόν για να μπορέσουν "να βρουν άκρη" κατά τη λαϊκή ρήση.
     4. Να έχουν υπόψη τους, γιατί κι αυτό μπορεί να συμβεί, ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2005 ΦΕΚ 165 Α΄/2005 προβλέπεται "Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας" και στον οποίο εμπεριέχονται πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπονται το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της ανασύστασης του αιτήματος για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ως την ολοκλήρωση της ανασύστασης.-