Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

                             Μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου έτους 2021

                                                                                                            (αναδημοσίευση)

                                                                                                        2022, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 - 10:11ΠΜ

       Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες  ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του έτους 2021, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

       Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του έτους 2021, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι  04-02-2022 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι  20-02-2022.