Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Αφήνοντας τον παλιό και υποδεχόμενοι τον νέο χρόνο


Αφήνουμε πίσω έναν ακόμη χρόνο μέσα στον οποίο προσπαθήσαμε να είμαστε

Συντάξεις χηρείας, διευκρινήσεις - παραδείγματα


Από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε την 23-12-2016, διευκρινιστική εγκύκλιος με παραδείγματα , για τις διατάξεις του άρθρου 12 (Σύνταξη λόγω θανάτου )  και του άρθρου 16 (Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης ) του Ν.4387/2016
Αθήνα 23/12/2016
Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οıκ.60272/2196

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016»

Σας γνωρίζουμε ότı στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α׳/12.05.2016 δημοσıεύθηκε ο νόμος 4387/2016
«Ενıαίο Σύστημα Κοıνωνıκής Ασφάλεıας – Μεταρρύθμıση ασφαλıστıκού – συνταξıοδοτıκού
συστήματος – Ρυθμίσεıς φορολογίας εıσοδήματος καı τυχερών παıγνίων καı άλλες δıατάξεıς».
Με το άρθρο 12 ρυθμίζονταı οı προϋποθέσεıς χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δıκαıοδόχα μέλη συνταξıούχου ή ασφαλıσμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και εφεξής, εıσάγοντας ενıαίες αρχές καı κανόνες, γıα όλους τους ασφαλıσμένους, ανεξαρτήτως ασφαλıστıκού φορέα προέλευσης. Καταργείταı, επομένως, από την ως άνω ημερομηνία κάθε άλλη καταστατıκή ή γενıκή δıάταξη που ρυθμίζεı το θέμα δıαφορετıκά γıα θανάτους μετά την ıσχύ του ν.4387/2016.

Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι, Ν 4387/2016, για το νέο ασφαλιστικό


Με το Ν 4387/16 (ΦΕΚ Α/12-5-2016): Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού - Συνταξιοδοτικού Συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου και τους εξομοιούμενους μ' αυτούς καθώς και στους στρατιωτικούς.
Ακολούθως από το Γενικό Λογιστήριο εκδόθηκαν Δ.Ε. - Οδηγίες, τρεις εκ των οποίων σας γνωστοποιούμε στη συνέχεια:

Α΄ Διευκρινιστική Εγκύκλιος
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρ.Πρωτ. 110974/0092
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 Προς : Ως πίνακας αποδεκτών
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-212 6701
Fax : 213-212 6778
E-mail : dne@glk.gr

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Τέλη κυκλοφορίας 2017 - Εκτύπωση


 Άνοιξε το Τaxis για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. 
 Για την είσοδο στην εφαρμογή εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ο υπόχρεος πρέπει να πληκτρολογήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp και να κάνει "κλικ" στο πεδίο «ΕΙΣΟΔΟΣ». 

Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην ηλεκτρονική φόρμα