Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Καταβολή ΒΟΕΑ μηνός Δεκεμβρίου Έτους 2022 - Εκκαθάριση προκαταβολών


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 10-03-2023 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 24-03-2023.

Ενημέρωση των Μελών για τα τρέχοντα οικονομικά - συνταξιοδοτικά θέματα.


Μετά από τις τελευταίες «αυξήσεις» και επιστροφές που είδαμε στους λογαριασμούς μας, συγκεντρώσαμε τις παρακάτω διευκρινήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται από την Ομοσπονδία μας(Π.Ο.Α.Σ.Α.) και ενημερώνουμε:  

 1.-Αύξηση των συντάξεων κατά 7,75%

1-Η αύξηση των συντάξεων κατά 7,75%,από 1-1-2023,φέρνει στην επιφάνεια την επιρροή της Προσωπικής διαφοράς και της κράτησης αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Συνταξιούχοι: 

α -με αρνητική ή μηδενική προσωπική διαφορά, πήραν ολόκληρο το ποσό της αύξησης. 

β-με αύξηση μεγαλύτερη της προσωπικής διαφοράς, την μηδένισαν και πήραν το υπόλοιπο.

γ-η αύξηση ήταν μικρότερη της προσωπικής διαφοράς και απλά την μείωσαν, χωρίς να πάρουν τίποτα. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία των Αποστράτων και ειδικά των χαμηλόβαθμων με λίγα χρόνια υπηρεσίας. Οι συνταξιούχοι αυτοί, έχασαν τα χρόνια ΚΟΝΔΥΛΗ , αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα ή την περίοδο της αποστρατείας τους (με αίτησή τους), δεν γνώριζαν τις αλλαγές των νόμων που ακολούθησαν, δηλαδή δεν τελούσαν εν γνώσει των πραγματικών περιστατικών, διαφορετικά ΔΕΝ θα υπέβαλλαν αίτηση.

δ-για Αποστράτους μετά την εφαρμογή των Νόμων ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ -ΒΟΥΡΤΣΗ, όπου δεν  ισχύει και δεν υπάρχει Προσωπική διαφορά ,δόθηκε ολόκληρη η αύξηση στις συντάξιμες αποδοχές.

Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, αν οι συντάξιμες αποδοχές περνούν το όριο των 1401 ευρώ, ή αλλάζουν την κλίμακα έστω κατά ένα ευρώ (π.χ. 1701,κ.λ.π.), τότε αυτόματα ενεργοποιείται η κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4%,6%,8%,κ.λ.π. επί ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του ποσού των αποδοχών. Με τον μηχανισμό αυτόν, εξανεμίζεται η αύξηση.

Παράδειγμα Αποστράτου με συντάξιμες αποδοχές 1390 και προσωπική διαφορά 220 ευρώ. Πήρε αύξηση (1390 χ 7,75%=107 ευρώ) συντάξιμες αποδοχές 1497 ευρώ. Όμως οι κρατήσεις διαμορφώθηκαν : διαφορά στην υγειονομική περίθαλψη = 6 ευρώ, διαφορά στη φορολογία =23 ευρώ (άλλαξε κλίμακα) και εισφορά αλληλεγγύης 1497 χ 4% =60 ευρώ, σύνολο =89 ευρώ, διαφορά =18 ευρώ, τα οποία μειώνουν την προσωπική διαφορά από 220 σε 202 ευρώ.

 

2.-Επίδομα προσωπικής διαφοράς που καταβλήθηκε έως 31 Μαρτίου 2023.

α -300 ευρώ έλαβαν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75%, λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

β-250 ευρώ έλαβαν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75%, λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ τον μήνα ή είδαν μικρότερη αύξηση (έως 3,49%) και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

γ- 200 ευρώ έλαβαν οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση έως και 3,49% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ ή αύξηση από 3,5% έως και 6,99% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ. Δεν θα πάρουν έκτακτο επίδομα οι συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων πάνω από 1.601 ευρώ

-Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιους φορείς. Δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα . Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου .

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους -τις συνταξιούχους χηρείας.

 

3.-Η Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (μικρό ποσό, του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, είναι η μόνη αύξηση για όλους .

 

4.-Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6694/23.12.2022 η υπ. Αριθμ. Φ. 951.1/101/1243962/Σ.5091 ΚΥΑ , η οποία τροποποιεί την 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74)

Ειδικότερα στο άρθρο 1, αναφέρει: 

«...Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα», δηλαδή μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ που μπορεί να φθάσει σχεδόν στο 50%!!!

Παράδειγμα :Έστω Απόστρατος στα 25 χρόνια ασφάλισης παιδιού, που θεμελιώνει το δικαίωμα απόδοσης, έχει :

-χρόνια στην ενέργεια : 17

-χρόνια στην αποστρατεία :8

Μέχρι σήμερα έχει 25 χρόνια ασφάλισης και 25 χρόνια προσμέτρησης στην απόδοση, ανεξάρτητα πόσα από αυτά ήταν στην ενέργεια ή την αποστρατεία , για λόγους αναλογικής ισότητας με γνώμονα την αλληλουχία των γενεών .Με την νέα ΚΥΑ, ο χρόνος θα υπολογισθεί 17 χρόνια + 8/2 χρόνια =21 χρόνια και όχι 25!!

Από την Ομοσπονδία έχει καταγγελθεί και ζητηθεί η κατάργηση της ΚΥΑ.

 

 

5.- Η Κατάργηση των  κρατήσεων ν.4093/2012  στο ΜΤΣ, έφερε μικρή αύξηση  στην κύρια σύνταξη, σε πολλές  περιπτώσεις, λόγω αλλαγής κλίμακας με παράλληλη αύξηση της προσωπικής διαφοράς.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην πρώτη στήλη  (αριστερά ) στο πεδίο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ,στην ένδειξη μείωση Ν 4093/2012.

Η εξήγηση :

 Η κράτηση ν.4093/2012 ,που φαίνεται , είναι το άθροισμα κύριας σύνταξης  και μερισμάτων ,αφού αφαιρεθούν ΕΑΣ και μειώσεις, υπολογίζεται δε  κλιμακωτά  από 1.000 ευρώ και πάνω  :

- 5%  για 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ,

-10%  για 1.50001  μέχρι 2000 ευρώ

-15%  για 2.000 ,01 μέχρι 3.000 ευρώ),

20%  για 3.000,01 ευρώ και άνω  .

Έτσι σε  αυτές τις περιπτώσεις , τροποποιείται  ο υπολογισμός:

-ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ (αφού  μειώνονται οι

κρατήσεις) και επηρεάζει πλέον όλους  του υπολογισμούς

1- αυξάνει η ανταποδοτική σύνταξη, με μικρότερο λογιστικό βήμα, γιατί  ο συντελεστής απόδοσης  είναι μικρότερος της μονάδας, μάλιστα  του 1/2 της μονάδας, πχ.  0,42.  Το υπόλοιπο  από το συντελεστή π.χ. 0,58, δημιουργεί τη φούσκα της προσωπικής διαφοράς

2- αυξάνει η προσωπική διαφορά  με βήμα ανάλογο της μείωσης

    -αυξάνονται οι μικτές αποδοχές,

3- αυξάνεται αναλογικά, των λογιστικών βημάτων  το πληρωτέο ποσό ή δεν αυξάνεται αν υπάρχει μεγάλη προσωπική διαφορά, αφού αφαιρεθούν οι  αντίστοιχες κρατήσεις  που προκύπτουν.  

 Ταυτόχρονα με την κατάργηση της κράτησης του ν4093/12 από το ΜΤΣ, επιστράφηκε την 4η Απριλίου 2023, αντίστοιχο ποσό 27 μηνών, που αντιστοιχεί στα έτη 2021,2022 και το το 3-μηνο του 2023.


6.- Χορήγηση έκτακτου επιπλέον Μερίσματος

Κυκλοφορεί η πληροφορία ότι το Μ.Τ.Σ. (χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί από μέρους του ΜΤΣ), θα καταβληθεί ένα επιπλέον μέρισμα, ισόποσο με το μέρισμα του Μαρτίου 2023 και ως πιθανή ημερομηνία η 7η Απριλίου 2023(οψόμεθα..).


7.- Παραμένει η κράτηση του ν4093/12 στο επικουρικό του ΕΤΕΑΕΠ για την οποία γίνονται προσπάθειες να ακολουθήσει την θετική εξέλιξη που είχαμε στο ΜΤΣ. 

 

Η Ομοσπονδία σταθερά με παρεμβάσεις της επιδιώκει:  

α - Την εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εισφορά αλληλεγγύης και απόδοση αναδρομικών 23 μηνών (Φεβ. 2017-Δεκ. 2018) σε όλους τουςδικαιούχους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως κατάθεσης σχετικής προσφυγής.

β -Τα επιδόματα εορτών και αδείας, να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζομένων και συνταξιούχων στη βάση της λογικής του ν. 1082/1980.

γ -Τη χορήγηση ολόκληρης της κύριας και επικουρικής σύνταξης χηρείας (στο 70% όπως ίσχυε πριν το Νόμο 4387/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4389/2016 και 4611/2019 ).

δ -Για τις επικουρικές συντάξεις χηρείας (σε περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου), ο φορέας επικουρικής ασφάλειας να χορηγεί την σύνταξη αυτεπάγγελτα ,αμέσως με την λήψη της πράξης συνταξιοδότησης, χωρίς να απαιτείται αίτηση του -της ενδιαφερόμενης.

ε -Για την εργασία συνταξιούχων, να καταργηθεί το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλες οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων, που είχαν αναλάβει ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση στο μέλλον, ανεξαρτήτως πότε έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν ή πότε θα αναλάβουν εργασία η αυτοαπασχόληση.

ζ- Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, να μην εκποιηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του, να μην γίνει καμία παραβίαση - παρέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα και τα διοικητικά του Ταμείου.

η- Άμεση  απόδοση της κράτησης 0,20 ευρώ ανά μήνα,(παρακρατούνται από το 2018), από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, υπέρ των συνταξιουχικών οργανώσεων, σύμφωνα με το Ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4611/19.

ι- Για τους ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία ,για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, στην περίπτωση συνταξιοδότησης του ευδοκίμως τερματισμού, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας.

κ-την επαναφορά των προσαυξήσεων του Α.Ν. 1854/51, 3/35 (Νόμος ΚΟΝΔΥΛΗ ), με τους όρους και προϋποθέσεις υπολογισμού, που ίσχυαν πριν του ν.4387/2016 στις κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.

λ-Επέκταση ισχυουσών διατάξεων για την μάχιμη πενταετία, ώστε να αναγνωρίζεται, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, σε συνδ. με παρ.9 του άρθρου 41 π.δ. 169/2007 για το προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που αποχώρησε ή αποχωρεί με αίτησή του, με τη συμπλήρωση 20ετούς πραγματικής υπηρεσίας και του οποίου ο χρόνος υπηρεσίας, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο,(ΕΚΑΜ -ΤΕΕΜ -ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ κ.λ.π) . Η δε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση αυτή να παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 38 ν. 4387/2016, ήτοι καταβολή από ασφαλισμένο κατά ποσοστό 6,67% και από μέρους Δημοσίου 13,33%».