Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Αποστολή της εφημερίδας του Συνδέσμου μας με ‘’e-mail’’


Η εφημερίδα του Συνδέσμου μας με τον διακριτικό τίτλο «Λόγος ευθύνης», στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στα μέλη μας μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, στο εξής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσα μέλη μας έχουν δηλώσει στο Σύνδεσμο ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail).
 Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφ’ ενός η αμεσότητα στη λήψη της, η εξάλειψη φαινομένων απώλειας τευχών ή η μη παράδοσή της στις ταχυδρομικές διευθύνσεις, η δημιουργία αρχειακού υλικού και αφ’ ετέρου η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση του κόστους των ταχυδρομικών τελών.

 Στόχος μας είναι η έκδοση και αποστολή της εφημερίδας αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση των τευχών, άρα και της ύλης, με συνέπεια την αμεσότερη ενημέρωση των μελών μας σε θέματα που αφορούν και κυρίως σε όσα απαιτούν άμεσες ενέργειες.
 Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε όσα μέλη μας διαθέτουν e-mail και δεν το έχουν γνωστοποιήσει να προβούν στην ενημέρωση του Συνδέσμου και επίσης προτρέπουμε τα λοιπά μέλη στη δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης(e-mail), για την επίτευξη του στόχου.
 Η εφαρμογή άρχισε ήδη από το τρέχον τεύχος, «Απρίλιος - Μάιος -  Ιούνιος 2017».

 Η ενημέρωση για τα νέα e-mail, μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου μας: ‘’saxelanth@gmail.com’’.