Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Αναπροσαρμογή σύνταξης-Χρόνος υποβολής-λεπτομέρειεςΑίτηση αναπροσαρμογής σύνταξης
(Από τον Δημήτριο Μαστρογιάννη- Υποσ/γο ΕΛ.ΑΣ  ε.α -Ταμία του Συνδέσμου)


Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων (Με βάση το Π.Δ 169/2007 ΦΕΚ Α’ 210/31-8-202007) ΄΄ Κάθε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, την αύξησή της ή την προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία ή την έναρξη καταβολής της σύνταξης, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος αυτού.’’Αυτό αφορά τους αποστρατευθέντες συναδέλφους που με νεώτερο Π.Δ  απ αυτό της αποστρατείας τους, αποκαθίστανται σε ανώτερο βαθμό. Σ αυτή την περίπτωση αμέσως μετά την κοινοποίηση σ αυτούς με αποδεικτικό του νεωτέρου Π.Δ υποβάλλουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων ) σχετική αίτηση για αναπροσαρμογή της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης στον νέο τους αποστρατευτικό βαθμό. Η Διεύθυνση Συντάξεων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που συγκεντρώνει, μεριμνά για την αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας στο Γεν.Λογιστήριο του Κράτους.
-Για ειδικότερους λόγους σύμφωνα με την παρ.7 ‘’ Αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, επιδόματος ή πληρωμής αυτών που έχουν αναγνωρισθεί ή καθυστερούνται, δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα ούτε λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται με ειδικό πληρεξούσιο που να περιέχει την ειδική εντολή για την επιδίωξη αυτών που αναφέρονται στην αίτηση.

Περιορισμοί στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων
Αφού τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, κατά την αναμονή των αναδρομικών, αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν τα τρία χρόνια από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η πράξη αναπροσαρμογής της σύνταξης.
Στην παρ.1 του άρθρου 60 ορίζεται συγκεκριμένα: ‘’ Δεν επιτρέπεται σε καμιά ανεξαίρετα περίπτωση ν΄
αναγνωρισθούν αναδρομικά σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό διάστημα πέρα των τριών ετών από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. Τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο για συντάξεις ή βοηθήματα γενικά δεν επιβαρύνονται με τόκους σε καμιά ανεξαιρέτως περίπτωση.