Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

Εισφορές αλληλεγγύης

Αναδημοσιεύουμε το ομότιτλο άρθρο που "αλιεύσαμε" στο τεύχος Φεβρουαρίου του 2020, του φύλλου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ", για ενημέρωση  αλλά και  για την κατανόηση - διάκριση μεταξύ των δύο εισφορών.Γράφει ο 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 
Υποστράτηγος ε.α.


Λέγοντες εισφορές αλληλεγγύης εννοούµε τις δύο εισφορές – κρατήσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν µε τους µνηµονιακούς νόµους της περιόδου της οικονοµικής κρίσης της χώρας µας, ήτοι την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης {Ε.Ε.Α.}, όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στις γραµµές, που ακολουθούν. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
Θεσπίστηκε από 1.8.2010  µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόµου 3865/2010 {ΦΕΚ 120 Α ’} και η οποία “τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια…… …µε σκοπό την κάλυψη των ελλειµµατικών των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης {Φ.Κ.Α.}”. Καθορίστηκε η παρακράτηση για τις συντάξεις , οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ και καταβάλλονται από το Δηµόσιο µε κλιµακούµενα ποσοστά ανά 300 ευρώ από 3% έως 10%. Στη συνέχεια µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόµ ου 4002/2011 {ΦΕΚ 180 Α΄} τα ποσοστά παρακράτησης, εκτός του πρώτου κλιµακίου, αναπροσαρµόστηκαν αυξητικά και τελικά καθορίστηκαν από 3% έως 14%, τα οποία ισχύουν, διατηρούνται και εφαρµόζονται µέχρι σήµερα. Μετά από προσφυγή των ενδιαφεροµένων η κράτηση αυτή της Ε.Α.Σ., που θεσπίστηκε για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου , κρίθηκε µε την υπ ’ αριθ . 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντισυνταγµατική, συνεπώς µη δυνάµενη να συνεχίσει η εφαρµογή της.

Η αντισυνταγµατικότητα της παρακράτησης στηρίχθηκε στις διατάξεις αφ’ ενός µεν του Συντάγµατος {άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ . 5 και 25 παρ. 1 και 4} και στις από αυτά απορρέουσες αρχές, αφ’ ετέρου δε στις υπερεθνικές πηγές δικαίου που δεσµεύουν τη χώρα µας και κυρίως στο Πρώτο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου {ΕΣΔΑ}, δεδοµένου ότι “ο τελικά αποδέκτης της εισφοράς δεν είναι το Δηµόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν υπάγονται στο Δηµόσιο, και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου”. {έγγραφο 8.9.2017 ΣτΠ}. Μετά την δηµοσίευση της σχετικής απόφασης, 10.2.2017 και σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές ότι “η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις” {παρ. 5 άρθρου 95} και “διάταξη νόµου, που κηρύσσεται αντισυνταγµατική είναι ανίσχυρη από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης……” {παρ. 4 άρθρου 100}, το Υπουργείο Οικονοµικών, αντί να εφαρµόζει την απόφαση, προσέφυγε µετά την παρέλευση έτους, ήτοι 14.2.2018, σε ειδικό δικαστήριο, την απόφαση του οποίου αναµένει. 


Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόµου 3986/2011 {ΦΕΚ 152 Α’} επιβλήθηκε η Ε.Α.Α. στα εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων από το έτος 2010. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδηµα, φορολογούµενο και µη και υπολογίστηκε αρχικά µε συντελεστές από 1% έως 5% και στη συνέχεια, µετά από µία ολιγόµηνηµείωση , οι συντελεστές αυξήθηκαν και ισχύουν από 2,2% έως 10%. Είναι η εισφορά, η οποία στα µηνιαία ενηµερωτικά ση

µειώµατα του 2018 µνηµονεύεται ως “έκτακτη” και στα τελευταία “έναντι”. Είναι αυτή, για την οποία προγραµµατίζεται η σταδιακή µείωση και τελικά η οριστική κατάργησή της. 


Συµπέρασµα 
Σήµερα, ενώ για την Ε.Α.Α. προγραμματίζεται η κατάργησή της, η Ε.Α.Σ. συνεχίζει, και µετά τον επανυπολογισµό των συντάξεων από 1.1.2019, να παρακρατείται ως κανονική και µόνιµη κράτηση µε τους ίδιους τελευταίους συντελεστές. Με την συνέχιση της παρακράτησης η διοίκηση κινείται εκτός των ορίων της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Οι ατοµικές και προβλεπόµενες ενστάσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί νόµιµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {ΠΔ 169/2007 – ΦΕΚ 210 Α’}, µετά την από 5.8.2010 διοικητική πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους {Γ.Λ.Κ.}, σχετικά µε την παρακράτηση της Ε.Α.Σ., εκκρεµούν χωρίς ουδεµία ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Μετά την παραγραφή των παραπάνω, επαναλαµβάνουµε την από 8.9.2017 πορισµατική πρόταση του Συνήγορου του Πολίτη {ΣτΠ} ότι “είναι απαραίτητο η Διοίκηση όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε τη νοµολογία, ήτοι να διακοπεί η συγκεκριµένη κράτηση από την µηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων του Δηµοσίου καθώς και να επιστραφούν αναδροµικά τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από ηµεροµηνίας 10.02.2017”. -Νοµολογία η απόφαση 244/2017 Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου. -Κράτηση Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.