Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμό μας (2019-2022)


  Πραγματοποιήθηκαν την 23η Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι 3-ετής (2019 - 2022).   
 
   
  Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψε ότι εψήφισαν εκατόν πενήντα οκτώ(158) μέλη. Δυο(2) ψηφοδέλτια ήταν λευκά, ενώ από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά σειρά πλειοψηφίας:

Για τη θέση του Προέδρου

1.- ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος      (139 ψήφοι)

Για τη θέση μέλους του Δ.Σ.

  1.- ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος                       (118 ψήφοι)
  2.- ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης                 (108    "     )
  3.- ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος               (100     "    )
  4.- ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης                     (93      "    )
  5.- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος            (86      "    )
  6.- ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ  Γεώργιος                (82      "    )
  7.- ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ Νικόλαος               (82       "   )
  8.- ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης                     (79       "   )
  9.- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης                 (72       "   )      Αναπλ. μέλος
10.- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος                     (71      "    )             ""
11.- ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ Νικόλαος                      (45       "   )             ""


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

  1.- ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος                  (131 ψήφοι)
  2.- ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος                  (89    "    )
  3.- ΓΙΑΝΤΣΟΣ Ιωάννης                        (64    "    )   
  4.- ΧΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης                    (48     "   )         Αναπλ.μέλος
  


  Συμφώνως προς το καταστατικό, ο Πρόεδρος κ.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος, κάλεσε τα εκλεγέντα για το Δ.Σ. μέλη,  την 24η Οκτωβρίου 2019, για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και από τη διαδικασία προέκυψαν τα καθήκοντα ενός εκάστου ως ακολούθως:  

Πρόεδρος:        ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος    
Αντιπρόεδρος:  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος
Ειδικός Γραμματέας:  ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ Νικόλαος  
Ταμίας:                ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ιωάννης
Βοηθός Ταμία:    ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος
Έφορος επί Συνταξιοδοτικών θεμάτων:  ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ  Γεώργιος
Έφορος επί των Δημοσίων σχέσεων και
          Πολιτιστικών κ.ά. εκδηλώσεων: ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης
Έφορος επί των Δημοσίων σχέσεων, τύπου και
   υπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδος: ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη: 1.- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης
                                     2.- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος
                                     3.- ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ Νικόλαος