Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΟΧΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ;

Του Γεωργίου Σακονίδη, 
τ.Προέδρου του Συνδέσμου

- Την 12-11-2018 εκδόθηκαν τα υπ΄ αριθ. 18 και 19 / 2018 πρακτικά-αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας (άρθρο 2 Ν.3068/2002), το οποίο είχε συνεδριάσει την 23-10-2018 για να εξετάσει τις αιτήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) και των Πανελληνίων Ομοσπονδιών Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και Αξιωματικών Αστυνομίας(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.), με τις οποίες εζητείτο η συμμόρφωση της Διοικήσεως προς τις 1125/2016 και 1127/2016, αντίστοιχα, αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν διατάξει, αφενός την χορήγηση των αναδρομικών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κλπ και αφετέρου την επαναφορά των μισθών τους στα προ του Αυγούστου του 2012 επίπεδα.

- Επειδή στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης περιήλθε το υπ΄αρίθ. 2/74654/ΔΕΠ/18-10-2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο οποίο αναφέρετο ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων, για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις 1125/2016, 1126/2016, 1127/2016 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου  της Επικρατείας και ότι για το λόγο αυτό στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης (σελίδα 21, ενότητα πιστώσεις υπό κατανομή, όπου αναφέρεται ότι περιλαμβάνεται πρόβλεψη ύψους 800εκατ. Ευρώ (σε καθαρή βάση )για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την καταβολή αναδρομικών αποδοχών ).
-Επειδή ........., το Συμβούλιο κρίνει ......, ότι πρέπει να αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως και να παράσχει στη Διοίκηση , ως τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή κυρώσεως, νέα προθεσμία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2019 προκειμένου να έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί η αρξαμένη διαδικασία και να χωρίσει πλήρης , κατά τα προεκτεθέντα, συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση . Για τους λόγους αυτούς αναβάλλει την εξέταση της υπό κρίση αιτήσεως για τη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2019. Καλεί εκ νέου το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί πλήρως προς την 1127/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
- Την 14-11-2018 ψηφίσθηκε ο Ν.4575/2018 ,ο οποίος όμως προβλέπει μόνο την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού , με το άρθρο 10, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ., για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι και 31-12-2016 και με το άρθρο 15 στους συνταξιούχους-αποστράτους , για το χρονικό διάστημα από
1-8-2012 μέχρι και 30-6-2016, χωρίς όμως να προβλέπει την αναπροσαρμογή των μισθών και των συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012-αντίθετα την αποκλείει - και ενώ θα έπρεπε για τους συνταξιούχους-αποστράτους το εφάπαξ ποσό να φθάνει μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018,
- Ύστερα από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι η Πολιτεία δεν εφάρμοσε πλήρως, αλλά μερικώς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας , παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της και τη δέσμευσή της ,με το από 18-10-2018 έγγραφο του Αναπλ.Υπουργού Οικονομικών προς το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, για συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα συνεδριάσει εκ νέου την 23-1- 2019 και θα ενημερώσουμε τα μέλη μας σχετικά, για τις περαιτέρω ενέργειές μας . Ένα είναι βέβαιο , ότι ο αγώνας μας θα συνεχισθεί μέχρι να εφαρμοσθούν πλήρως οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.__