Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

                                  Του Γεωργίου Σακονίδη
τ.Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων

1.-Με το Ν.4575/2018 (Φ.Ε.Κ. Α ́ 192/14-11-2018) προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (άρθρο 10) και σε συνταξιούχους-αποστράτους (άρθρο 15).
2.- Από την κοινή υπουργική απόφαση Αριθμ. 170285/0092 της 5-12-2018 (Φ.Ε.Κ. Β ́5503/7-12-2018) που εκδόθηκε για τους συνταξιούχους-αποστράτους του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 ,προβλέπεται:
α.H καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους συνταξιούχους-αποστράτους και σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου , στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβασθεί ή θα μεταβιβασθεί η σύνταξη.
β.Σε περίπτωση που δεν μεταβιβάζεται σύνταξη λόγω θανάτου του δικαιούχου, το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων κατά τις κείμενες διατάξεις. Η εν λόγω καταβολή θα διενεργείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
γ.Το προαναφερόμενο ποσό υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα από 1-8-2012 και μέχρι το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν.4387/2016 (κατά την άποψή μας είναι η 30-6-2016).
δ. Το ως άνω ποσό, μετά την εφαρμογή των μειώσεων και των κρατήσεων που ίσχυαν για το παραπάνω χρονικό διάστημα, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη στο ποσοστό που αυτή διενεργείτο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ε. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% και οι δικαιούχοι δεν θα κληθούν να καταβάλλουν επιπλέον φόρους εισοδήματος με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν από την ΑΑΔΕ, γιατί θα δηλώσουν τα ποσό αυτό ως αυτοτελώς φορολογηθέν. Ως χρόνος κτήσης του παραπάνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018.
3.- Από την κοινή υπουργική απόφαση Αριθμ. Οικ. 2/88411/ΔΕΠ της 4-12-2018 (Φ.Ε.Κ. Β ́5435/4-12-2018) που εκδόθηκε για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Του άρθρου 10 του Ν.4575/2018, προβλέπεται:
α. Η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού μέχρι την 27-1-2019 στα στελέχη και για όσο χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 μέχρι και 31-12-2016. Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
β. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Νησιωτικής Πολιτικής.
γ. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως και 31-12-2016) η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).
δ. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-12-2016.
ε. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% και οι δικαιούχοι δεν θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους εισοδήματος με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν από την ΑΑΔΕ, γιατί θα δηλώσουν τα ποσό αυτό ως αυτοτελώς φορολογηθέν. Ως χρόνος κτήσης του παραπάνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018 και
στ. Σε περίπτωση θανάτου στελέχους που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 27-1-2019.
4.- Ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλλουν οι κληρονόμοι κατά την άποψή μας είναι όσα αναφέρονται στις συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΦΚΑ(ΈΓΓΡ. Σ60/3/60880 από 12-1-2018), σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών, που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας τόσο για ενημέρωση, όσο και για να προμηθευθούν σχετικά έντυπα αιτήσεων που θα διαθέτουμε.