Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Διεκδίκηση παρανόμως παρακρατηθέντων

επιδομάτων-δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθώς και μειώσεων στις συντάξιμες αποδοχές

1.  Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
της Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίθηκε παράνομη η κατάργηση των δώρων Πάσχα,
Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας, διάφορα δημοσιεύματα του γραπτού και
ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και αγωγών, για την διεκδίκη-
ση των παρανόμως παρακρατηθέντων και μετά από ενημέρωσή μας από την Ομοσπον-
δία μας και τη νομική  επεξεργασία του Νομικού της Συμβούλου Νικήτα Καλογιαννάκη,
σας γνωρίζουμε τα εξής :
- Με το άρθρο πρώτο, του Ν.4093/2012, υποπαράγραφος 1Α-6 περίπτωση 3, τα δώρα
εορτών Χριστουγέννων  και Πάσχα και το επίδομα αδείας, από 01-01-2013, καταργή-
θηκαν πλήρως.
-  Με το άρθρο πρώτο, του Ν. 4093/2012, παρ. 1Α-5 περίπτωση 1, η μηνιαία σύνταξη
ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε
πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώθηκε από 01-01-2013, ποσοστιαίως από 5%- 20%
και τέλος,
-  Με το άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 4051/2012 μειώθηκαν οι επικουρικές συντάξεις από
10%-20% .
  Επειδή οι παραπάνω διατάξεις , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.
με αριθμό 2287/2015 έως 2290.2015, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, οι
ενέργειες που μπορούν να προβούν οι συνταξιούχοι είναι :
 α.  H κατάθεση απ’ όλους (συστήνεται) προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,
αίτησης διακοπής της παραγραφής, ατομικά ή ομαδικά μέσω του Συνδέσμου μας, με
κατάθεση των ομαδικώς αιτούντων μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου για την επίδοση
με δικαστικό επιμελητή και επισύναψη ενός ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης
τρέχοντος μηνός 2018.
Η παραπάνω αίτηση έχει απλό χαρακτήρα όχλησης, είναι χωρίς κόστος, δεν επιφέρει
νομικά αποτελέσματα, λειτουργεί όμως σαν μοχλός πίεσης προς την πολιτεία  
προκειμένου να διασφαλισθούν οι αξιώσεις και διακόπτει την παραγραφή της σχετικής
απαίτησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 143 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α-143/2014) η παραγραφή των
απαιτήσεων κατά του δημοσίου , η οποία είναι διετής, διακόπτεται μεταξύ άλλων,
με την υποβολή  αίτησης στην αρμόδια δημόσια αρχή, για την πληρωμή της απαίτησης
ή προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης. Αν η
αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει ή το Νομικό Συμβούλιο δεν εκδώσει πρακτικό,
η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την χρονολογία υποβολή της
αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

β.  Ηλεκτρονική υποβολή της παραπάνω αίτησης.
Έχει τεθεί σε λειτουργία on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης.
Η αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και τους τομείς
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/
επικουρική σύνταξη. Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο
του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους. Στην
ηλεκτρονική αίτηση προτείνεται να συμπληρωθούν  επί πλέον ΄΄Να μου αποδοθούν
εντόκως από 1-1-2013 έως και σήμερα τα ποσά που παρανόμως μου παρακρατήθηκαν
και δεν μου αποδόθηκαν, με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2287/ 2015 έως και
2290/2015 και πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ, με τις
οποίες αμετακλήτως κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές.
Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα,
καθώς και το επίδομα αδείας, όπως τα ποσά αυτά μου καταβάλλονταν   μέχρι
31-12-2012.
Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου΄΄.
γ.  Κατάθεση αγωγής ατομικά ή ομαδικά μέσω δικηγόρου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ΄΄ Αίτησης
Διακοπής της Παραγραφής ΄΄. Όσοι από τους συναδέλφους έχουν καταθέσει ήδη
αγωγή και έχει παρέλθει διετία, είναι αναγκαίο να το πράξουν άμεσα, ώστε να τρέχουν
από την επίδοση της και οι σχετικοί τόκοι  επιδικίας 6%, καθώς δεν αρκεί η όχληση για
την έναρξή της .
 2.  Η κατάθεση των αιτήσεων διακοπής της παραγραφής θα πρέπει γίνει  μέχρι
31-12-2018 , γιατί σε περίπτωση που αυτή γίνει αργότερα περιορίζονται ανάλογα και
οι αξιώσεις. Ομαδικές αιτήσεις θα υποβληθούν από το Σύνδεσμό μας μέχρι
15-12-2018.
 Όσοι από τα μέλη μας επιθυμούν την υποβολή ομαδικά της αίτησης διακοπής της
παραγραφής , παρακαλούνται να προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου μας
προσκομίζοντας και ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης τρέχοντος μηνός 2018,
προκειμένου να συμπληρωθούν τα ατομικά τους στοιχεία.                           
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  σ΄ αυτό
υποβάλλονται εξώδικες αιτήσεις διακοπής παραγραφής μόνο από συνταξιούχους του
Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
3 . Τέλος σας γνωρίζουμε ότι , όπως μας ενημέρωσε  ο νομικός σύμβουλος της
Ομοσπονδίας μας Νικήτας Καλογιαννάκης , το γραφείο του αναλαμβάνει την κατάθεση
ομαδικών αιτήσεων διακοπής της παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους καθώς  και κατάθεση ομαδικών αγωγών. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να
ενημερώνονται από τα γραφεία μας, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος
κλπ.
 4.  Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για κατάθεση ή όχι αγωγής, ο χρόνος κατάθεσής
της και η επιλογή του δικηγόρου  είναι προσωπική υπόθεση του καθενός.
  Οι παραπάνω διαδικασίες αφορούν και τις χήρες.
   Για έντυπα ατομικών αιτήσεων, κατάθεση ομαδικών αιτήσεων και για περισσότερες
πληροφορίες (αποκλειστικά για τα μέλη του Συνδέσμου) μπορείτε να απευθύνεστε
στο γραφείο του Συνδέσμου μας, εργάσιμες ημέρες και ώρες:10.00΄-12.30΄, από
προσεχή Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 έως και την 13η Δεκεμβρίου 2018.