Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Συνταξιούχοι (αφορά και αποστράτους) - Αγροτικά Εισοδήματα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)


Εκδόθηκε με καθυστέρηση την 19-06-2017 η επιζήμια για πολλούς Συνταξιούχους Κ.Υ.Α., που αφορά την συνάφεια αγροτικού εισοδήματος με το Νόμο 4387/2016 (Άρθρο 20 - Απασχόληση Συνταξιούχων), γιατί η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Συνταξιούχοι που είχαν επιδοτήσεις από γεωργικές εκμεταλεύσεις:

(α). Να μην ενεργοποιήσουν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, φοβούμενοι την περικοπή σύνταξής τους.

 Η προθεσμία ενεργοποίησης έληξε.

 Για το επόμενο έτος είναι δυνατή η ενεργοποίηση,αλλά θα χαθεί 10% της Επιδότησης.

(β). Να μεταβιβάζουν αγροτεμάχια και δικαιώματα στα παιδιά ή τρίτους.

 Ειδικά στα παιδιά η μεταβίβαση αν δεν είναι αγρότης, επιφέρει αναγκαστική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α, φορολόγηση, κ.λ.π.

 Ο όρος απασχόληση καλύπτει κάθε εργασία (με μισθό) ή αυτοαπασχόληση σε αγροτική εκμετάλλευση, επιδοτήσεις, πώληση αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα που επιφέρει η Κ.Υ.Α:

 Περικοπή σύνταξης, μέχρι 60% - Ασφαλιστικές εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνετα σε Συνταξιούχους:

Α΄ Παλαιούς Δημοσίου, συνταξιοδοτηθέντες έως 12 Μαΐου 2016.

 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, εξαιρούνται από τη μείωση της σύνταξης, αλλά και από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α (Αγροτικά Εισοδήματα).

 Ειδικότερα οι συνταξιοδοτηθέντες μέχρι 12 Μαΐου 2016, καθώς και σε εκείνους, στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (Σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9):οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών στον πρώην Ο.Γ.Α. μέχρι 31/12/2016 και θα εξακολουθήσουν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας και να μην εμπίπτουν στις Διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016.

Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α), αλλά και στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Στενή Ευβοίας, έγινε αναφορά και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν τεθεί. Τότε βέβαια δεν είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α, όμως ο Νόμος αλλάζει με Νόμο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Απόστρατος που μεταβίβασε Δικαιώματα αγροτικής ενίσχυσης 900 € στο παιδί του, το οποίο είναι 20 ετών φοιτητής, για πέντε (5) χρόνια, θα έχει τις εξής συνέπειες:

1.- Θα ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, αν το εισόδημα (Επιδότηση, Τιμολόγια πώλησης προϊόντων, κ.λ.π.), είναι μέχρι 5.000 €.

2.- Θα ενταχθεί στο καθεστώς αγρότη, αν υπερβαίνει τις 5.000 € εισόδημα.

3- Θα πληρώνει ετήσιες εισφορές 628 €, άσχετα αν είναι ασφαλισμένος από τον πατέρα μέχρι 25 ετών, ως Φοιτητής!

Β΄ Νέους Συνταξιούχους Δημοσίου, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016:

 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, θα υποστούν μειώσεις έως 60% της σύνταξης και υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Βασική εισφορά 628 €.

 Η Κ.Υ.Α. δεν προβλέπει, ούτε ασχολείται, με μικροπαραγωγή αγροτικών προϊόντων από συνταξιούχους (νέους). Επομένως η έκδοση τιμολογίου, π.χ. από πώληση λαδιού, σύνθλιψη ελαιοκάρπου, κ.λ.π. δεν καλύπτεται.

Γ΄ Αγρότες:

 Οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, γεννηθέντες το έτος 1950, που συμπληρώνουν το έτος 2017 το 67ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι μετά από σχετικό έγγραφο - πρόσκληση του Διοικητή του πρώην Οργανισμού, το οποίο τους είχε αποσταλεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α, είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και στους οποίους έχει ζητηθεί η καταβολή των Ασφαλιστικών εισφορών από τον Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης συνταξιοδότησης 1/7/2017, για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα καταβάλουν τις εν λόγω εισφορές.

 Όσοι δε από τους προαναφερόμενους υποψήφιους συνταξιούχους έχουν ήδη καταβάλει τις ασφαλιστικές αυτές εισφορές, θα τους επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ.

 Για τους γεννηθέντες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ασφαλισμένους στον πρώην Ο.Γ.Α, είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή διακοπής της ασφάλισης, εφόσον στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει διακοπή άσκησης της δραστηριότητας πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

 Δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον Ε.Φ.Κ.Α, σε περίπτωση που αυτοί συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α πριν από τη συνταξιοδότησής τους, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, σύμφωνα με την αριθ. Φ.10034/18282/566/20.4.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π) Εγκύκλιο του Υπουργείου μας, έχουν εφαρμογή μόνο για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2025 και εφεξής: Για τον ίδιο λόγο, η ανωτέρω κατηγορία δεν υποχρεούνται και στην καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, για την οποία είχαν πριν τη συνταξιοδότηση υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α.

Η ανάλυση έγινε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου Νικόλαο ΟΥΡΑΝΟ.