Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. για τους συνταξιούχους που εργάζονται

Εκδόθηκε την 19-9-2017 η υπ' αριθ. 33  εγκύκλιος του ΕΦΚΑ(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ), που εξειδικεύει το άρθρο 20 του Ν.4387/ 2016 και αναφέρεται στην περικοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 60% (ακαθάριστο ποσό) για κάθε συνταξιούχο λόγω γήρατος, που απασχολείται.
Ειδικότερα η εγκύκλιος ερμηνεύοντας το άρθρο 20 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 διευκρινίζει ότι :
1. Όσοι συνταξιούχοι από 13-5-2016 και μετά ανέλαβαν εργασία ή ασκούν δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, χωρίς να εξετάζεται εάν προκύπτει εισόδημα ,
   α.είτε καθίστανται συνταξιούχοι από την 13-5-2016 και μετά,
ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, ανεξάρτητα από την
      ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότητας.
   β.είτε είχαν ήδη ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι την
      ανωτέρω ημερομηνία και ανέλαβαν εργασία/δραστηριότητα
      από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά,
για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα, εξακολουθούν μεν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική τους σύνταξη, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%.
2. Κατά το διάστημα της εργασίας τους ή της άσκησης δραστηριότητάς τους καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των οικείων διατάξεων του Ν.4387/2016.
3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους:
   α. με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από της 13-5-2016,
   β. οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα ,
    γ. λόγω ανικανότητας (αναπηρίας),
    δ. λόγω θανάτου.
4. Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή δραστηριότητάς τους.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε πατώντας
==> ΕΔΩ.