Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

που καταβάλλονται σε διοικητικά αποκατασταθέντα Αξιωματικό. 


Σας παραθέτουμε το περιεχόμενο εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων/ Γεν. Δ/νσης Φορολογίας Διοίκησης/ Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, με ημερομηνία 4-7-2014, η οποία διαβίβασε αίτηση διοικητικά αποκατασταθέντα Αξιωματικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις δικές της ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής:

 "1.- Όταν αξιωματικός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, δύναται μετά από προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και την έκδοση των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων, να δικαιωθεί και να επανακτήσει το βαθμό και τις αποδοχές που έπαιρνε πριν από την απόλυσή του, αφού θεωρείται ότι δεν απέβαλε ποτέ την
υπαλληλική - στρατιωτική ιδιότητα. Συνέπεια των προηγούμενων αποφάσεων, είναι ο υπόψη στρατιωτικός να λαμβάνει για το χρονικό διάστημα της αποκατάστασής του, τη χρηματική διαφορά που προκύπτει από τις αποδοχές ενέργειας που δικαιούται και των ποσών συντάξεων που εισέπραξε. Ο χρηματικός αυτός συμψηφισμός υποδηλώνει επιστροφή των συντάξεων που έχει λάβει ο αξιωματικός και απόκτηση "εις ολόκληρον" του δικαιώματος είσπραξης των εν ενεργεία αποδοχών του.
  2.-  Στην περίπτωση που συμβαίνουν τα ανωτέρω, η υπηρεσία του αξιωματικού εκδίδει βεβαίωση όπου αποτυπώνεται ο χρηματικός συμψηφισμός των αποδοχών ενέργειας που δικαιούται ο αξιωματικός και των συντάξεων που εισέπραξε. Στη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει ο αξιωματικός για τα έτη στα οποία ανάγονται για να φορολογηθούν τα αναδρομικά αυτά ποσά, θα γίνει νέα εκκαθάριση φόρου, με βάση τις πραγματικές αποδοχές ενέργειας και τις συντάξεις που του είχαν καταβληθεί."

                                                                          Ο Διευθυντής
                                                                         Π.Μπαλάσκας

(Για το έγγραφο, που αφορά σε συνάδελφο και για ευνόητους λόγους δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του, μας ενημέρωσε ο ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, Υποστράτηγος ε.α., μέλος του Συνδέσμου και τέως μέλος του Δ.Σ.)