Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα(fax - email)

(του ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Δημήτριου, Υποστράτηγου ε.α., 

μέλους του Συνδέσμου,
 τέως μέλους του Δ.Σ.)

Με αφορμή περιστατικό που αφορούσε τον υπογράφοντα, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290Α) κι ιδιαίτερα του άρθρου 14 που αφορά "Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

1.- Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό(άρθρο 14) επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με FAX και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - email. 

2.- Στο ίδιο άρθρο παρ.16, ορίζεται ότι "Τα μηνύματα που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 ισχύει και στην περίπτωση αυτή "δηλαδή αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών".
3.- Τέλος και εδώ είναι το σημαντικότερο(παρ.17), το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι έχει περιέλθει στο λήπτη, εφόσον υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Αν το οικείο σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζει την αυτόματη επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος, ο παραλήπτης του εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αποστολέα, υποχρεούται στην παραπάνω επιβεβαίωση(πάντα να ζητείται). Η αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των προθεσμιών άσκησης διοικητικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων.

Για την ιστορία, είχα υποβάλλει στο ΤΕΑΠΑΣΑ την 24-6-2016 με e-mail, αίτημα χορήγησης κάποιας βεβαίωσης για φορολογική χρήση, που αφορούσε το συμπληρωματικό εφάπαξ. Μου απάντησαν ότι το παρέλαβαν με τη δεύτερη φορά, όταν ζήτησα(11-7-2016) την αποστολή επιβεβαιωτικού e-mail.
Την 31-10-2016 μου απέστειλαν και την σχετική βεβαίωση που είχα ζητήσει. -