Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

''Συμβούλιο συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε-Υπόμνημα Υπ.Οικον-Δηλώσεις Πρωθυπουργού''

1)Δηλώσεις Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ την 6-9-2014
"Σαμαράς: Θα εφαρμοστούν στο μέτρο του δυνατού οι αποφάσεις του ΣτΕ για τους ενστόλους.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Σαμαράς στους ενστόλους όλης της χώρας. Είπε πως θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ και θα υπάρξει άμεσα η μέγιστη δυνατή αποκατάστασή τους. 
Είπε, μάλιστα, πως οι πρώτες αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι στους ένστολους και αυτό είναι εφικτό, καθώς έχουν συμμαζευτεί τα οικονομικά του κράτους. 
 
2)Παρακάτω παρατίθεται το υπόμνημα που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη μη συμμόρφωσή του στην Απόφαση της Ολομελείας του Σ.τ.Ε. το οποίο οπως προκύπτει απο την σχετική σήμανση επ αυτού παρελήφθη απο το Σ.Τ.Ε την 3-9-2014.Η Απόφαση αναμένεται μέσα σε ένα δίμηνο (;)
ΘΕΜΑ: « Παρέχονται απόψεις».
ΣΧΕΤ.: α)Το με αριθ. πρωτ. ΚΥ 170149/662069 /26-8-2014 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με θέμα την παροχή απόψεων της Υπηρεσίας μας, επί της αιτήσεως της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Α.), θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Π.Δ. 61/2004, την παρ. 5 του άρθρου 50 του Π.Δ.18/1989 και το άρθρο 2 του Ν. 3068/2002.η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.
Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια των ανωτέρω οριζομένων και δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση του ως προς την υπ' αριθμ. 2193/ 2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής και τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Με το υπ' αριθμ. 7996, 7997, 7998, 8097/ 8-8-2014 έγγραφο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομικών, διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η ως άνω δικαστική απόφαση του Σ.τ.Ε. και στις 26/8/2014 με το ως άνω (α) σχετικό διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η από 21/8/2014 αίτηση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Α.) προς το Τριμελές Συμβούλιο της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε, για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την προαναφερόμενη απόφαση< του Σ.τ.Ε., για την οποία ορίσθηκε ήδη δικάσιμος η 5η Σεπτεμβρίου 2014.
Ήδη οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών έχουν εκκινήσει τη διαδικασία αποτίμησης του δημοσιονομικού κόστους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη ,δεδομένου ότι, η εν λόγω δαπάνη δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014.
Επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες πιστώσεις για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Σ.τ.Ε, δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προβλέψεις για το ύψος των δαπανών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2015 - 2016) καθόσον οι 2193-2196/2014 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. εκδόθηκαν μεν εντός του 2014 αλλά κατόπιν της ψήφισης του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 Ν. 4263/2014(ΦΕΚ 117 Α/14-5- 2014) όπου τίθενται τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την επόμενη τετραετία.


Κατά συνέπεια, μετά από την οριστικοποίηση της δημοσιονομικής αποτίμησης όλων των πτυχών των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει το εν λόγω ζήτημα να συμπεριληφθεί μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν σε διαβούλευση κατά τη διάρκεια των συνεχών διαπραγματεύσεων, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικα, οι οποίες θα αρχίσουν στις 2/9/2014, και ειδικότερα κατά το τέλος του δευτέρου 15ημέρου του Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εταίρων για την κάλυψη του πιθανολογούμενου σοβαρού δημοσιονομικού κόστους που θα επέλθει στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015-2018 και την εγγραφή της δαπάνης στις πιστώσεις του Π/Υ 2015.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται να παρασχεθεί στη Διοίκηση επαρκής χρόνος για την αποτίμηση της δαπάνης για τα έτη 2012,2013,2014,2015-2018.
Τέλος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, αντιστοίχως, για την εφαρμογή της από 19/11/2013 και αριθμ. 88/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του Αρ. 88 παρ.2. του Συντάγματος, ακριβώς λόγω των δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών και της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, η Διοίκηση δρομολόγησε ενέργειες συμμόρφωσης με την ψήφιση στη Βουλή του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), εντός χρονικού διαστήματος επτά μηνών.

Σχόλιο: ''Συνελόντι ειπείν'' οπως θάλεγε και ο εξαίρετος ηθοποιός Γιώργος Μιχαλακόπουλος στη γνωστή ταινία '' ,διαβάζοντας κανείς τα δύο κείμενα καταλήγει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ''το παραμύθι πάει σύννεφο'' . Τουλάχιστον ας συννενοηθούν.