Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

  Μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022

                                                                                                            (αναδημοσίευση)

                                                                                                      
  2022, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28 - 12:10ΜΜ          
             

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

 

       Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 13-05-2022 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-05-2022.

         

       Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 210-3233375 ή μέσω e-mail: mts-voithimata@army.gr (σε μορφή pdf)

 

       Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

 

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

 

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.


Αθήνα,  28 Απρ   2022

 

                                                                                  -Ο-

                                                              Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

                                                          Ταξ/χος  Αντώνογλου Δημήτριος