Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Αναπροσαρμογή μερίσματος Μ.Τ.Σ.


Αναδημοσιεύουμε στη συνέχειαγια για 
ενημέρωση, την ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ., που αφορά στο πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών από 

1-7-2011 έως 31-07-2012.


Επεξεργασία συμπληρωματικών ΦΔΜ περιόδου 01-07-2011-31-07-20121.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών 
που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 
31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή
αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 
137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
 με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.
2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να 
υποβάλουν :

α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος
β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και
γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).
3. Αποστολή στοιχείων προς:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων
Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
 Ταξ/χος Ιωάννης Αζναουρίδης
Γενικός Δντής