Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Απογραφή ασφαλισμένων συνταξιούχων Δημοσίου ΟΠΑΔ


  Ο ΟΠΑΔ με το Δελτίο Τύπου που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, καλεί όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του, να απογραφούν, ανεξάρτητα από το αν εντός του 2013 έχουν προβεί σε θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ 
 ( Ο.Π.Α.∆.) (Ν. Π. ∆. ∆.) 
30 Μαίου 2013 
Ηπείρου 38, Αθήνα, 10433 
210-8809651-2 
press@opad.gr 


Δελτίο Τύπου
Απογραφή ασφαλισμένων συνταξιούχων Δημοσίου ΟΠΑΔ και έμμεσων μελών τους μέσω ΚΕΠ

Από την 1η Ιουνίου 2013 και έως την 31η Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η
Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και η Απογραφή των συνταξιούχων ασφαλισμένων του
ΟΠΑΔ μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους συνταξιούχους ασφαλισμένους
του ΟΠΑΔ καθώς και τα έμμεσα μέλη τους. 
Υπόχρεοι Απογραφής είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, 
ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους φέρουν ενεργό θεώρηση (ακόμα κι όσα φέρουν θεώρηση “εφ' 
όρου ζωής” ή “για πέντε χρόνια”). 
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ο ασφαλισμένος προσέρχεται αυτοπροσώπως - ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου - στα ΚΕΠ και
επιδεικνύει: 


− Το βιβλιάριο ασθενείας
− Την αστυνομική του ταυτότητα
− Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριμήνου του
τρέχοντος έτους
− Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο
διεθνής αρισμός τραπεζικού λογαριαμού (IBAN), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι
πρώτος δικαιούχος.

Εάν ο ασφαλισμένος αιτείται τη Θεώρηση-Απογραφή εμμέσως ασφαλισμένου μέλους
επιδεικνύει: 

− Το βιβλιάριο ασθενείας του έμμεσου μέλους
− Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του έμμεσου μέλους

Στις περιπτώσεις Θεώρησης – Απογραφής εμμέσων μελών υποβάλλονται επίσης τα κάτωθι
δικαιολογητικά, ανά περίτπωση: 

1. Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέκνο (18-24 ετών): 
− Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο, ότι ο/η
σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και ότι δεν
εργάζεται. 
− Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ από όπου
προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση
που υποβάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί δικαίωμα ασφάλισης
σε άλλο φορέα. 
2. Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου. 
3. Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον τη
βεβαίωση σπουδών από το οικείο Τμήμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
4. Κάθε άλλη περίπτωση παραπέμπεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του
ΟΠΑΔ.