Εγγραφές μελών

Οι εν αποστρατεία συνάδελφοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμό μας, πρέπει να προσκομίσουν:

α) Αντίγραφο της Απόφασης αποστρατείας
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Μια(1) φωτογραφία διαστάσεων 4,5εκ. Χ 3,5εκ. για την έκδοση ταυτότητας μέλους, κατά προτίμηση με στολή και να διακρίνεται ο βαθμός αποστρατείας 
δ) Να γνωρίζουν τους αριθμούς :- Α.Φ.Μ.
                                                    - Α.Μ.Κ.Α.


  Οι χήρες ή τα τέκνα των εκλιπόντων συναδέλφων, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο, πρέπει να προσκομίσουν: 

α) Αντίγραφο της Απόφασης απονομής σύνταξης (εφ' όσον λαμβάνουν) 
β) Συνταξιοδοτική πράξη του εκλιπόντος
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Μια(1) φωτογραφία διαστάσεων 4,5εκ. Χ 3,5εκ. για την έκδοση ταυτότητας μέλους εφ' όσον επιθυμούν  
δ) Να γνωρίζουν τους αριθμούς :- Α.Φ.Μ.
                                                    - Α.Μ.Κ.Α.
                                                

Η ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 20,00 Ευρώ καταβάλλεται αρχικά κατά την εγγραφή, ενώ για τα επόμενα έτη θα παρακρατείται απ' ευθείας από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετά από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται μέσω του Συνδέσμου. 

Το αντίτιμο για το ειδικό δελτίο ταυτότητος που εκδίδεται από την Π.Ο.Α.Σ.Α., είναι 10,00  Ευρώ και καταβάλλεται με την αίτηση.