Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ανάσταση 2017«Εξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος,
ταφὴν κατεδέξω τριήμερον,
ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν.
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν,
Κύριε, δόξα σοι.»

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου, σας εύχονται
Καλή Ανάσταση