Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη (2012) για την εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Πληροφορίες :
1) Στα τηλέφωνα: 210- 6977774 210- 6980910
ΑΘΗΝΑ:
2) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «αναζήτηση υπηρεσίας»
3) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr
ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμ: Α/Υ΄ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΑΣ
Τηλέφωνο: 210 – 6977774 P.O.L. 1031251
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/4700-κβ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 παρ. 1, 5 και άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄-204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 352/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-187) «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
7. Το Ν.2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-266) « Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
8. Το Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
9. Το άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α-210) και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120).
10. Την υπ’ αριθ. 1000/3/6-ιζ από 16-11-1999 (Φ.Ε.Κ. Β΄-2128) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγής αθλητών στη Σχολή Αστυφυλάκων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1000/3/6-κε από 19-3-2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄-382) όμοια.
11. Το Π.Δ. 133/2002 (Α΄-109) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό γενικότερα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
12. Το άρθρο 6 παρ.9 του Ν.3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α-152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
13. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44) «Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων».
14. Το Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
15. Την υπ’ αριθ. Φ.253/28934/Β6 από 30-03-2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-391) Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
16. Το άρθρο 3 του Ν.3454/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75) «Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις».
17. Το υπ’ αριθ. 6000/2/178-α από 21-04-2007 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α..
18. Το Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
19. Το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 263) «αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
20. Το άρθρο 14 του Ν.3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
21. Την υπ’ αριθ. 6502/15/14-ιδ από 09-04-2009 κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄-707) «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόχων πτυχίου του Ν.3748/2009.
22. Το Π.Δ. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
23. Το υπ’ αριθ. Φ.251/128189/Β6 από 16-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
24. Το άρθρο 8 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄-61) «Σύσταση Γραφείου αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
25. Την υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β΄-272), από 20-02-2007 απόφαση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.151/64998/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1307) από 07-06-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ.
26. Το υπ’ αριθ. Φ.151/116111/Β6 από 07-10-2011 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
27. Την παρ. 14 του άρθ. 59 του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄-118) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθ. 25 του Ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-63) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».
28. Το υπ’ αριθ. 2/75516 από 09-01-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
29. Την υπ’ αριθ. 6501/1/203-γ από 04-03-2012 προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, με το σύστημα απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
30. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/46/11485 από 19-6-2012 Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 περί έγκρισης πλήρωσης πεντακοσίων ογδόντα (580) κενών οργανικών θέσεων Αστυνομικού προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
31. Την υπ’ αριθ. 6000/2/225/2012 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013».

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, χωρίς διάκριση φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών – γυναικών, ως ακολούθως:

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε πεντακόσιους (500).
Επί του αριθμού αυτού ποσοστό 3%, ήτοι δέκα πέντε (15) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ. Α΄- 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων Τ.Ε.Λ. και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 29), ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485):
α. Ποσοστό 10%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2010 ή 2011, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη.
β. Ποσοστό 3%, ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν.2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-266) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλήνιες εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τετρακόσιες είκοσι δυο (422) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29), που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2012.

3. Ο αριθμός των ιδιωτών, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε ογδόντα (80).
Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, ήτοι οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα έτη 2010 ή 2011 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη.
β. Ποσοστό 3%, ήτοι δυο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-266), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-90), «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλήνιες εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
γ. Ποσοστό 87%, ήτοι εβδομήντα (70) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29), που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2012.

4. Ο αριθμός των Αστυνομικών, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε πενήντα τρεις (53), δηλαδή ποσοστό 40% από τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών.
Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης ημερησίου Γενικού Λυκείου ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) των ετών 2010 ή 2011 και θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Β΄) (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

5. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών». Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι του Ν.2909/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

6. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγρ. 5, καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας (σειράς). Ο αριθμός των θέσεων των Αστυνομικών για τη Σχολή Αξιωματικών, που δεν θα καλυφθεί από τους υποψηφίους της κατηγορίας του ημερήσιου Γενικού Λυκείου χωρίς εξετάσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους της κατηγορίας του ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.
Όσοι υποψήφιοι, έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III παρ. 1), ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λ.π.), κρίνονται από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

7. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 5 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

8. Ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 4
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 48

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
1. ΙΔΙΩΤΕΣ

α. Με σειρά επιτυχίας 8
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 8
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

α. Με σειρά επιτυχίας 5
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] -
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 5

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν.2552/1997 σε συνδ. με Ν. 2909/2001)


Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Β΄ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 364
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 42
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 16
ΣΥΝΟΛΟ 422

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
1. ΙΔΙΩΤΕΣ

α. Με σειρά επιτυχίας 61
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 7
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 2
ΣΥΝΟΛΟ 70

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 4
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
ΣΥΝΟΛΟ 48


Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Β ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. ΚΛΠ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 14
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -
ΣΥΝΟΛΟ 15

9. Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄-121) όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), εφόσον έχουν και τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ. II της παρούσας.
Οι Ειδικές κατηγορίες όπως αναφέρονται στο κεφ. III, δεν ισχύουν γι’ αυτούς.

10. Τα προσόντα των υποψηφίων Δοκίμων Υπαστυνόμων που θα προέρχονται από το Σώμα (Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι), καθώς και η διαδικασία της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 6501/1/203-γ από 4-3-2012 εγκύκλιο διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες, ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1987 και μεταγενέστερα.

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της Χώρας.

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.133/2002 (ΦΕΚ Α΄-109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, πρέπει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως αθλητές χωρίς εξετάσεις), αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στη χώρα μας.
δ.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
ε. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.
στ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
• Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
• Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
• Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α), ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι Αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
• Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση.
(5) Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:
• Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κλπ., ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν.1977/1991 Φ.Ε.Κ Α΄-185).
• Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς τον χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν.1977/1991).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν.1977/1991). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει, ότι κανένα από τα αδέρφια του, δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
(6) Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ. 3 Ν. 3454/2006):
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός (-ή) αυτού, είναι φοιτητής, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός αυτού, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
• Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα του γονέα τριών τέκνων και των τέκνων αυτού αποκτούν:
• Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι:
- Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα.
Όπου ανωτέρω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης» και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν.3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.
                       
2. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη, θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φ/ο ή αντίγραφο).
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.
Οι Δ/νσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Δ/νσεις, να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004, αναφέροντας στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. 2ο/Γρ. 5ο αποτελέσματα των ενεργειών τους, το συντομότερο δυνατό.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι..
Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής προσκομίζεται, μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.
Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102) και την 44840/ΣΤ5/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-587) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα σημειώσει τούτο στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, καθώς και την οικεία Σχολή.
δ. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λ.π.», πέραν των ανωτέρω, υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τα 25 και 26 σχετικά, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση.

3. Λοιπά δικαιολογητικά που αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [Υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-267) Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄-1334) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄-1551)].
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, μόνο για άνδρες, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-06-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1055) κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.
Σε περίπτωση που γυναίκα επιτυχούσα έχει προηγούμενη στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, να αναζητηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

4. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες και έχουν πετύχει αγωνιστικές διακρίσεις, υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄-121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), δηλαδή ως αθλητές και χωρίς εξετάσεις, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του υποψηφίου στον ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο προσδιορισμός της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή, η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης και ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας του αθλητή κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν πέραν των προβλεπόμενων, και επικυρωμένο φ/ο του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου).
Οι υποψήφιοι αυτοί, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή τους και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

5. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

1. Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 06-07-2012.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 27-07-2012 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας, ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

3. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:
α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Στους υποψηφίους αθλητές χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτησης.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν. Η στήλη με τον κωδικό αριθμό υποψηφίου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. μένει κενή, μόνον εάν δεν έχει δοθεί κωδικός στον υποψήφιο. Το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά .
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.
δ. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, μαζί με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της αμφισβητήσεως με σχετική πράξη της.
Η Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του υποψηφίου, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν υφίσταται μείωση.
Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους υπευθύνους δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον υποψήφιο που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία.
ε. Υποβάλλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.
στ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους, να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα η οποία να προβεί στον επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πάνω στην αίτηση να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του υποψηφίου στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του (κινητό & σταθερό).
ζ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυν. Διεύθυνση.
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινήσεις στο Αρχηγείο.

4. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου, παραλαμβάνει και ελέγχει, άμεσα, τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, με μέριμνά του, οι χειριστές να καταχωρήσουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πανελλήνιες Εξετάσεις», χωρίς να υποβληθούν αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα, να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο αρμόδιος Αξιωματικός να προβεί με αντιπαραβολή στον τελικό έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που αφενός θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους υποψηφίους και για τους ίδιους, αφετέρου θα εκθέσουν το Σώμα γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει Πανελλαδικό χαρακτήρα.
Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την 09-07-2012 ανυπερθέτως.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσεις (μία αίτηση) με τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών που επιθυμούν να προσληφθούν καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν.2725/1999, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ. Α-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), αφού καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα επισυναπτόμενα που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙΙ της παρούσας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Οι καταχωρήσεις των αιτήσεων των υποψηφίων του Εξωτερικού να ολοκληρωθούν μέχρι την 30-07-2012 ανυπερθέτως.
Όλα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν πριν και μετά την κατάταξη, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στo 5ο Γρ./ 2o Τμήμα/Δ.Α.Π./Α.Ε.Α. το συντομότερο δυνατό.

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1. Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμοδίων Επιτροπών, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι θα εκδοθεί στα τέλη του μηνός Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Σεπτέμβριο.
Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το μήνα Σεπτέμβριο.

α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία
• Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.
• Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

β. Υγειονομική Εξέταση.
• Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα και να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του.
Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.
• Για την ψυχιατρική εξέταση, δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις, να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων που θα εκδοθεί.
• Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.
• Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικες περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην περίπτωση αυτή οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά στην αμέσως προϊσταμένη τους Υπηρεσία αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο.
Έστω υπόψη, ότι οι Δ/νσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Δ/νσεις, καταχωρούν στη σχετική ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής τη χορήγηση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης.
• Οι Υπηρεσίες, παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους, με αποδεικτικό, να τους ενημερώνουν για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωσή τους για γνώση του προγράμματος των προκαταρκτικών τους εξετάσεων.
• Για το σκοπό αυτό στους υποψηφίους, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.
• Υποψήφιος, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.
• Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση στα Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα).
• Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.
Επίσης δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψηφίους που επιθυμούν να προσληφθούν ως αθλητές, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Οι υποψήφιοι της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από την Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και θα πρέπει να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, μέχρι και το τέλος του μηνός Αυγούστου, ώστε να είναι ευχερής στη συνέχεια η υποβολή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν το μήνα Σεπτέμβριο.

γ. Αθλητική Δοκιμασία
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
• Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
• Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
• Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
• Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
• Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

VI. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Οι υποψήφιοι, που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.
Γι’ αυτούς, το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.

2. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη. Στους πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί.

4. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), κλπ. με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σε αυτήν, ο κωδικός αριθμός του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και ο αριθμός τηλεφώνου (κινητό κ΄ σταθερό) του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται στην αρμόδια Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές.
Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτός του υποψηφίου.
Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιος υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Αστυνομική Διεύθυνση, δύναται να προσκομίσει τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο να την παραλάβει με αποδεικτικό.
Το Αστυνομικό Τμήμα να υποβάλλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή P.O.L. τη βεβαίωση ικανότητας στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση και στη συνέχεια με έκτακτο αγγελιοφόρο.
Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό και την καταχωρούν αυθημερόν στη μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή πραγματοποίηση της καταχώρησης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα της οικείας Δ/νσης Αστυν. ή Αστυν. Δ/νσης, του επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητας με αποδεικτικό.
Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ή διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική Σχολή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην οποία θα αναρτηθούν οι ικανοί στις αρχές Αυγούστου.

VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εξετάσεις για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές.

2. Οι υποψήφιοι αθλητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατάταξης, θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, καθόσον πρόκειται για προσωπικό που κατατάσσεται βάσει ειδικών διατάξεων, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

3. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει από το Υ.Π.Δ.Β.M.Θ. με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1).

5. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υ.Π. Δ.Β.Μ.Θ., για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης.

6. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι Αστυφύλακες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., θα αναμένουν ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στη Σχολή και τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων.

7. Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

8. Τα κενά που δημιουργούνται από την για οποιοδήποτε λόγο μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία.

9. Με μέριμνα των Δ/νσεων Αστυνομίας και Αστυν. Διευθύνσεων, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά, εκτός των ποινικών ευθυνών, ανακαλείται και η απόφαση κατάταξης.

VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποβαλλόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές Δόκιμοι, δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σε αυτές. Ο Δόκιμος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις.

2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η κατανομή των επιτυχόντων στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα απ’ αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους. Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ Α΄-185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.

3. Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.
Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες σιτίζονται και διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

4. Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της σχολής ή τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη σχολή από την οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Οι σπουδαστές των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησής τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

5. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες όταν αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3731/2008, να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντιστοίχως, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη σχολή.
Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της εξόδου των μαθητών από τη σχολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι από τους προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Όσοι καταταγούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3421/2005 (Φ.Ε.Κ Α΄-302) «Στρατολογία των Ελλήνων».

7. Κατ’ έτος με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Κέντρο εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.) της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό (5-10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων.

8. Οι Δοκ. Υπαστυνόμοι και Δοκ. Αστυφύλακες υποχρεούνται στη παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων.
Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας.

9. Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

10. Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε εξάμηνο ή εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

11. Οι Δοκ. Υπαστυνόμοι και Δοκ. Αστυφύλακες ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) πλέον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ασφαλίζονται επίσης στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.

12. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες.
Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν, ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου όπου διανύουν τη πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, με ποσοστό (40%) που προβλέπεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

13. Οι αποφοιτήσαντες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:
α. Οι Αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.
β. Οι Υπαστυνόμοι δέκα έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

14. Η παρούσα να εκτυπωθεί με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας και να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα αποδεκτών.
Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα, της αίτησης (Α) του υποψηφίου, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) και (Γ) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).

15. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρακαλείται, να αποστείλει την παρούσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο.
Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Για την αντιγραφή ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Αθήνα αυθημερόν
Το 5ο Γραφείο
Στυλιανός Κάλλας
Αστυν.Υποδ/ντήςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
1. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/Δ-νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.(Για διανομή στις Δ/σεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, τα ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια ΕΠΑ.Λ. της χώρας). 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο          
2. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.Δ.Ε.).(Για διανομή στα Λύκεια του εξωτερικού). 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
3. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
4. Υπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Προξενικών Αρχών). 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης /Δ-νση Απασχόλησης. 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο              
6.Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Για διανομή στα κατά τόπους γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.). 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
7. Γ.Ε.ΕΘ.Α /Δ΄ Κλάδος /Δ-νση Εκπαίδευσης – Γ.Ε.Σ. – Γ.Ε.Ν.-
Γ.E.A. 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
8. Επιτελική Μονάδα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 1 συνοδευόμενο και από ψηφιακό δίσκο
9. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού – Τμήμα 2ο-Γραφ.5ο (Για εσωτερική διανομή). 92
ΣΥΝΟΛΟ : 100

Τα Υπουργεία και οι Φορείς που ενδεικτικά αποστέλλονται τα προαναφερόμενα αντίτυπα, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες υπηρεσίες τους ότι η προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr απ΄ όπου μπορούν επίσης να εκτυπώσουν αντίτυπα και να διανείμουν ανάλογα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού/Υπ. Προστασίας του Πολίτη (2 αντίτυπα).
2. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Υπαρχηγού-Προϊσταμένου Επιτελείου-Γεν. Επιθεωρητών-Προϊστ. Κλάδων-Δ/ντών Διευθύνσεων Κλάδων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (από 1 αντίτυπο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο αίτησης (Α), υπευθύνων δηλώσεων (Β) και (Γ) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 20 Ιουνίου 2012
ΤΜΗΜΑ 2ο- ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Π.Δ. 133/2002
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠ. ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ.
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παχυσαρκία, μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήματα κολλαγόνου, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, παλαιά κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης, ουλές εκτεταμένες, δυσμορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορμού, κ.λ.π.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσειση κ.λ.π.), αγγειακές βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, σπασμωδικές ακούσιες μυϊκές συστολές (ΤΙΚ), αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, μυασθένεια, κ.λ.π.

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ψυχωσικές διαταραχές (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές μείζονες συναισθηματικές διαταραχές κ.α.), διαταραχές του λόγου (βατταρισμός, βραδυγλωσσία κ.λ.π.) νευρωσικές διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζοτυπική, αντικοινωνική, ιδεοψυχαναγκαστική κ.λ.π.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητος φύλου, νοητική καθυστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, κ.λ.π.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αιμαγγειώματα έστω και περιορισμένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή μεγάλα αιμαγγειώματα στο κορμό, γυροειδής αλωπεκία οξυτενή κονδυλώματα πολύ εκτεταμένα, χρόνια κνίδωση, λεύκη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, ουλές και χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσμορφία, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ
Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική οξύτητα, κ.λ.π.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000-2000 Ηz και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του προσώπου, παλαιά κατάγματα των γνάθων που εμποδίζουν τη μάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης, εκτεταμένος προγναθισμός, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, αστιγματισμός ανώτερος από 5 διοπτρίες, δυσχρωματοψία εφ’ όσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα, εξόφθαλμος, γλαύκωμα, κ.λ.π.
Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4 1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ).
Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου.
Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ
Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγματος, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λ.π

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ
Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής, αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα, γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος, κ.λ.π.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ
Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει τη μάσηση, εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ
Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, υπολείμματα πλευρίτιδας, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, ατελεκτασίες, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμονοθώρακας, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, διαφραγματοκήλη, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ
Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, διγλώχιν αορτική βαλβίδα, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White, περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές, αραιές έκτακτες συστολές, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ
Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, προηγηθείσες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος, υποτροπιάζοντα πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες ακόμη και με ήπια συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn, μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, ασυμπτωματική χολολιθίαση, ιδιοπαθής έμμεση υπερχολερυθριναιμία κ.λ.π.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, μεγαλοβλαστικές αναιμίες, ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες), μυοσφαιρινουρία από κόπωση, λεμφώματα (σε ενέργεια ή πρόσφατη ύφεση), λευχαιμίες, αιμορραγικές θρομβωτικές διαθέσεις, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης μετρίου βαθμού και άνω, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του και που χρονολογείται από έτους περίπου, αυχενική πλευρά με λειτουργικές διαταραχές, σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές, πλευροκλειδικό σύνδρομο με λειτουργικές διαταραχές, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις όγκοι Σ.Σ., χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ
Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, λιθίαση νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση νεφρού, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές, λίθοι - θηλώματα - κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επισπαδίας ή υποσπαδίας, κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει υγιής, η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, κ.λ.π.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από 3 εκατ., βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, καθ' έξιν εξάρθρημα του ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, διατομή των τενόντων περισσοτέρων από ένα δακτύλων του χεριού όταν εμποδίζεται ο χειρισμός του όπλου, κ.λ.π.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση με λειτουργικές διαταραχές, απλή υστερεκτομή, μαστεκτομή, σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά μετά από αποτυχία χειρουργικής επέμβασης, ακράτεια ούρων από υπερένταση μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας, κ.λ.π.


ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δείκτης μάζας σώματος [Π.Δ. 54/2010 (Φ.Ε.Κ. Α – 93)]
Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27.
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25.
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16

Β. ΚΥΗΣΗ
Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή ιατρό προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους υγειονομική εξέταση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΚΑΣ
Για την αντιγραφή ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αθήνα αυθημερόν
Το 5ο Γραφείο
Στυλιανός Κάλλας
Αστυν.Υποδ/ντής


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε)
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2ο - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο Αθήνα, 20 Ιουνίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)
Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή σου θα βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:
Ειδικότερα:
1. Οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα σε παραπέμψει η αρμόδια Υπηρεσία και όχι από ιδιώτες ιατρούς.
2. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης, θα πρέπει να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:
α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.
β. Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.
Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.
3. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών των γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.
5. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης θα το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία θα φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα όρασης θα πρέπει να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
6. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να μεταβείς, χωρίς καμία ειδοποίηση, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη ημέρα λειτουργίας των Επιτροπών. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Aστυνομίας www. hellenicpolice.gr
Εάν είσαι υποψήφιος της κατηγορίας « τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού », το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.
7. Αν είσαι υποψήφιος και των Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων) κ.λ.π., δεν υποχρεούσαι να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι κρίθηκες ικανός, θεωρούμενος αυτοδικαίως ικανός και για τις Αστυνομικές Σχολές.
Τη βεβαίωση, που θα πάρεις από τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), αμέσως μετά την παραλαβή της από τη Στρατιωτική Σχολή, γιατί η μη προσκόμισή της εγκαίρως θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού στο οποίο δεν εδρεύει Αστυνομική Διεύθυνση, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.
8. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον ενδεικτικό πίνακα κυριότερων νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων.
9. Το ανάστημά σου θα μετρηθεί τελικά και από την αθλητική επιτροπή.
10. Επίσης πρέπει να γνωρίζεις ότι εντός των Αστυνομικών Σχολών, κάθε εξάμηνο αλλά και εκτάκτως θα υποβάλλεσαι σε ιατρική εξέταση για την συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής σου κατάστασης. Στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
11. Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
12. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον αρμόδιο Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σου.
Καλή επιτυχία.
Η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Για την αντιγραφή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΚΑΣ
Αθήνα αυθημερόν ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Το 5ο Γραφείο
Στυλιανός Κάλλας
Αστυν.Υποδ/ντήςΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)
ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΩΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η φωτογραφία να σφραγισθεί με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας ….……..………. 20.. (1)
ΠΡΟΣ : Το ..…………………………….... (2)

… κατωτέρω αναγραφόμεν.... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να με κατατάξετε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:

Α.Μ.Υ.
Υπηρεσίας Παραλαβής Δικαιολογητικών:
Α/Α Αίτησης:

3) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)
Κωδικός Υπ. Παιδείας:
Α.Δ.Τ.:
Φύλο:

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:
Ημ. Γέννησης:
Ύψος:

4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Δημ. Διαμ/σμα:
Δήμος:
Περιφέρεια:

5) ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Δημ. Διαμ/σμα:
Δήμος:
Περιφέρεια:

Οδός:
Αριθμός:
Τηλέφωνο:

6) ΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύστημα:
Ειδική Κατηγορία:
Ιδιότητα:


(α) 1. Με εξετάσεις (90%) Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ Β΄ομάδας – άρθρ.1 παρ.1 περιπτ. α Ν. 3748/2009
2. Χωρίς εξετάσεις (10%)
3. Απόφοιτος ΕΠΑ.Λ Α΄ομάδας – άρθ. 1 παρ.1 περιπτ. β Ν. 3748/2009 και Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Λ. κλπ., μόνο για Σχολή Αστ/κων .
4. Τέκνο Ελλήνων του Εξωτερικού
5. Αθλητής χωρίς εξετάσεις
(β) 1. Πολύτεκνος και τέκνα του
2. Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λ.π.
3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε κατά την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής
5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία τρομοκρατικής επίθεσης
6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του
(γ) 1. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Δόκιμος Αστυφύλακας
3. Τέκνο Ελλήνων του Εξωτερικού
4. Αθλητής χωρίς εξετάσεις

7) ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:……………………………………………………………………
8) ΕΧΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:……………………………………………………………………………….
9) ΕΧΩ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦΙΑ ……………………………………….. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
(Ονοματεπώνυμο Γονέα τους)
ΣΤΟ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………………………………………………………………………………
10) ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …………………………………………… Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.:

11) ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ………………………………………………


Δ.Α. ή Α.Δ.Α.Τ.

12) ΕΙΜΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΟ…………………….
..... ΑΙΤ……….....
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ )
13) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
…………………………………………………………………………..…….
(ΤΙΤΛΟΣ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
.... υπογεγραμμεν….. Α.Μ. ..……........ βεβαιώνω ότι έγινε έλεγχος των στοιχείων της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» καθώς και της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών του υποψηφίου και ότι το ανάστημά τ… είναι .....................………………..…………………………………….. εκατοστά του μέτρου χωρίς υποδήματα. (ολογράφως)

12) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: … ΠΑΡΑΛΑΒ… ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ...
1.)…………………………………………………………………….
2.)……………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………
5.)…………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑΘΜΟΣ)
6.)……………………………………………………………………
7.)…………………………………..............................................
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

• Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου Αξιωματικού, ο οποίος θα την παραλάβει.
• Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
• Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα, που κατατίθεται η Αίτηση.
• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4-5 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του/της υποψηφίου-ας που έχει δοθεί από το ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία σύμφωνα με τις ενδείξεις. Τα στοιχεία του υποψηφίου συμπληρώνονται με βάση το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους ομογενείς ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Το ύψος σημειώνεται από τον αρμόδιο Αξ/κό.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (α) Τίθεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο Σύστημα Εξέτασης, όπως θα δηλωθεί και στο Μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Οι υποψήφιοι αθλητές χωρίς εξετάσεις θέτουν τον αριθμό (5).
• (β) Τίθεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση Ειδική Κατηγορία που ανήκει ο υποψήφιος, μόνο εφ’ όσον κατατεθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη.
• (γ) Τίθεται ο αριθμός τις αντίστοιχης ιδιότητας με την επισήμανση ότι οι αθλητές που επιθυμούν να προσληφθούν χωρίς εξετάσεις δεν θα συμπληρώσουν στην ενότητα (3) τον κωδικό υποψηφίου και στην ενότητα (6) την παρ. (β), γιατί δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8-9 Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 10-12 Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
• ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που χορήγησε το δελτίο με το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» δεν θα συμπληρώσουν από την ενότητα 6 το (β).