Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Πόθεν έσχες; (Δήλωση περιουσιακής κατάστασης(2012) Αστυνομικού Προσωπικού, Συνοριοφυλάκων και Ειδικών Φρουρών)

   Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης για όλο το προσωπικό που υπηρετεί και ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους που αποστρατεύτηκαν κατά το προηγούμενο έτος 2011 και προς ενημέρωσή σας παραθέτουμε ακολούθως ορισμένα στοιχεία:
   1.-Υπόχρεοι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 148/2005 για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους είναι το Αστυνομικό προσωπικό, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία.
   2.- Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε έτος κατά το διάστημα που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και για ένα(1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητάς τους για οποιοδήποτε λόγο.
   3.- Ο χρόνος υποβολής για όσους υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά είναι ενενήντα(90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ για όσους υπηρετούν ήδη υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, δηλαδή για το έτος 2012, μέχρι την 30-06-2012.

   4.- Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή δια αντιπροσώπου με την προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδοτήσεως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπόχρεου.
   5.- Την ταχυδρομική διεύθυνση μπορείτε να πληροφορηθείτε από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ οι απόστρατοι - μέλη  του Συνδέσμου μας και από τα γραφεία του Συνδέσμου, Συγγρού 4(2ος όρ.).
   6.- Τα σχετικά έντυπα θα τα προμηθευτείτε από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

   Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας προς τούτο Υπηρεσίας, από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 διαπιστώθηκαν προβλήματα που συνοψίζονται στα ακόλουθα:
* Εκπρόθεσμη υποβολή
* Ελλιπή στοιχεία
* Υποβολή φωτοαντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, χωρίς το έντυπο δήλωσης περ. κατάστασης
* Υποβολή μιας δήλωσης για όλα τα έτη, αντί μίας χωριστά για κάθε έτος σε περίπτωση που οφείλει περισσότερες της μιας
* Υποβολή μίας αντί για δύο δηλώσεις (μία ο καθένας) ή από κοινού σε ένα αντί για δύο ξεχωριστούς φακέλους , στις περιπτώσεις δύο υπόχρεων συζύγων
* Υποβολή σε λάθος διεύθυνση
   Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω των τηλ. αριθμών: 210-8779828, 210-8779839 και 210-8779842.