Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Αναστολή καταβολής μερίσματος Επικουρικής Σύνταξης

   Ενημερώνουμε τα μέλη του Συνδέσμου  και τους λοιπούς αποστράτους σχετικά με την μη καταβολή του σχετικού μερίσματος Επικουρικής Σύνταξης τον μήνα Ιούνιο 2012, ότι όπως μας εγνώρισε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με το από 25-5-2012 έγγραφό του, αποφασίστηκε η αναστολή καταβολής του στους μη απογραφέντες ασφαλισμένους (συνταξιούχους) των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π..
  Στη συνέχεια σας παραθέτουμε απόσπασμα του εγγράφου για ενημέρωση και περαιτέρω διευθέτηση του θέματος :

" Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.α. Το Ταμείο μας με το ανωτέρω σχετικό, αποφάσισε την αναστολή της καταβολής
       του χορηγούμενου μερίσματος (Επικουρικής Σύνταξης) στους μη απογραφέντες
       ασφαλισμένους(συνταξιούχους) των Τ.Ε.Α.Ε.Χ. με έναρξη την 1-6-2012 και μέχρι
        να απογραφούν.
   β. Όμοια αναστολή καταβολής μερίσματος θα ισχύσει και για τους μη απογραφέντες
       ασφαλισμένους(συνταξιούχους) του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., με έναρξη την 1-7-2012 και
        μέχρι αυτοί να απογραφούν.
2.  Για την επαναχορήγηση του δικαιούμενου μερίσματος για τους μη απογραφέντες,
     απαιτείται με μέριμνα των ιδίων η διαβίβαση στο Ταμείο μας των παρακάτω:
     α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους,
          στην οποία να δηλώνουν το Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ.
     β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας επιλογής τους ή
         των ΕΛ.ΤΑ. στην οποία να φαίνεται ευκρινώς ο Τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ),
         στον οποίο επιθυμούν να κατατίθεται η σύνταξή τους.
     γ) Βεβαίωση από Κ.Ε.Π. στην οποία να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. . "