Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Δυσπιστία απόστρατων για τα Μετοχικά - "Το θέμα είναι ανοιχτό"

'' Με δυσπιστία αντιμετωπίζει η ΑΝΕΑΕΔ τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για τα Μετοχικά Ταμεία και την τύχη που τους επιφυλάσσει.
Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι :
“Η άμεση αντίδραση της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ, άλλων φορέων και συναδέλφων πιστεύουμε ότι συνέβαλε στην έμμεση διάψευση των δηλώσεων Κουτρουμάνη για επικείμενη ένταξη των Μετοχικών μας Ταμείων στο ΕΤΕΑΜ.
Η κλήση των Προέδρων των Μετοχικών Ταμείων όπως αρχικά δημοσιεύτηκε ή των Γενικών τους Διευθυντών όπως στην συνέχεια διορθώθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, σαν να είναι αυτός ο Πολιτικός τους Προϊστάμενος, για να τους διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξης στο ΕΤΕΑΜ δημιουργεί το απλό ερωτηματικό, γιατί δεν υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του αρμόδιου για τα Μετοχικά Ταμεία Υφυπουργού.Πιστεύουμε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και γι’ αυτό απαιτείται διαρκής παρακολούθηση και εγρήγορση από όλους μας”.''(πηγή http://www.onalert.gr)

  Η σχετική Υπουργική Απόφαση στην οποία παραπέμπει ο Υπουργός Εργασίας ειναι η παρακάτω:

  (ΑΔΑ Β4ΤΜ6-ΛΥΦ)

ΑΠΟΦΑΣΗ           


 ¨ Μερική Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 384/2012 Γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους¨ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  α. Το άρθρο 7 του Ν.3086/2002 ¨Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του¨(ΦΕΚ Α΄ 324).

                         β.                Τον Ν.2292/1995 ¨Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας κ.λ.π.¨(ΦΕΚ Α΄ 35).

  γ. Την Αριθ. 250298/06-Ιουλίου-2012  Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη’’ (ΦΕΚ Β’ 2130). 

                         δ.                  Την υπ’ αριθμ. 384/2012 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους¨
                        
                         ε.            Την Φ. 900/57/18863/Σ.2338/7-9-2012/ΜΤΣ/ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ

                         στ.          Την Φ. 951.1/49/2012/Σ.149/7-9-2012/ΜΤΝ/ΔΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

                         ζ.            Την Φ.800/ΑΔ.9442/Σ.3042/6-9-2012/ ΜΤΑ/ΔΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

                         η.          Τη σχετική εισήγηση της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1.           Την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. 384/2012 Γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που αναφέρεται στην υπαγωγή των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ & ΜΤΑ) στην ρύθμιση της διάταξης  της διάταξης του άρθρου 44 παρ.13 του ν.3986/2011  (ΦΕΚ Α’ 152), για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. 

2.            Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 384/2012 Γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που αναφέρεται στην μη υπαγωγή των Ειδικών
 Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας  (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΠΝ & ΕΚΟΕΜΑ) στην ρύθμιση της διάταξης  της διάταξης του άρθρου 44 παρ.13 του ν.3986/2011  (ΦΕΚ Α’152)
 
         Παναγιώτης Καράμπελας   
      Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
     Εχοντας υπόψη τα παρακάτω, τα οποία εξακολουθουν να ισχύουν και σήμερα ,όχι μόνο το θέμα παραμένει ανοιχτό αλλά πιστεύω κάτι τη γνώμη μου ότι η σπουδή του Υπουργού Εργασίας  να μας παραπέμψει στο σχετικό δημοσίευμα της Διαύγειας για την υπουργική απόφαση μερικής αποδοχής της 384/2012 Γνωμοδότησης του E΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μας ρίχνει στάχτη στα μάτια,και εξηγώ το γιατί:
1.- Σύμφωνα με το Ν.3086/2002 ''Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του στη παρ 4 του άρθρου 7 ορίζεται:

Αρθρο 7 παρ.4.'' Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.''
 -Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδονται προς καθοδήγηση των ενεργειών της διοίκησης επί υποβαλλόμενων σχετικώς ερωτημάτων και οι οποίες έχουν ως περιεχόμενο τις απόψεις του επί των τιθέμενων νομικών ζητημάτων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις για το νόμιμο, κατά την κρίση του, χειρισμό των πραγματικών καταστάσεων εν όψει των οποίων υπεβλήθησαν τα ερωτήματα, δεν αποτελούν, και μάλιστα αδιαφόρως του ειδικοτέρου περιεχομένου των αιτιολογιών τους, εκτελεστές διοικητικές πράξεις και δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως. Εξ άλλου, ούτε η αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν 3086/2002, προσδίδει στη γνωμοδότηση εκτελεστό χαρακτήρα. Και τούτο διότι η δεσμευτικότητα της γενομένης, κατά τα ανωτέρω, δεκτής γνώμης του ΝΣΚ περιορίζεται στα όργανα της διοίκησης. Το δικαίωμα που γεννάται για τους τρίτους στην περίπτωση της αποδοχής της γνωμοδότησης, είναι αυτό κάθε ενδιαφερομένου να λάβει γνώση της γενομένης δεκτής γνωμοδότησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΚΔΔιαδ. Τέλος, και η επισημειωματική πράξη με την οποία γίνεται αποδεκτή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφόσον περιορίζεται στην αποδοχή και μόνον της γνωμοδότησης (αντίθ. μειοψ., ειδικ. γνωμ.).Πρόεδρος: Μ. Βροντάκης, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Ε. Νίκα, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι:...(πηγή http://www.nbonline.gr)