Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α.

σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».)

 1. Με τον Ν.4387/12-5-2016(ΦΕΚ Α-85) άρθρο 77, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ A-41) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«2. Σκοπός του είναι: 
  α. η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους ασφαλισμένους και 
 β. η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους.
3. α) Το Ε.Τ.Ε.Α. μετονομάζεται σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» αποκαλούμενο εφεξής «Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: 

    Ι) κλάδος επικουρικής ασφάλισης και 
 ΙΙ) κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου.
  β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Ε.Τ.Ε.Α. νοείται εφεξής Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
4. Με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής για το σύνολο των συντάξεων που χορηγούνται από το Ε.Τ.Ε.Α., θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθαριστικά για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων(με την πληρωμή του Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου 2016).
5. Τα Τμήματα εξυπηρέτησης πολιτών και Γραμματείας, λειτουργούν για όλες τις διευθύνσεις:
     Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα (Σύνταγμα)
      Ώρες υποδοχής κοινού:  08,00΄- 15.00΄
      Τηλ. : 210 327 5000,    fax : 210 327 5043
      email: t.epoliton@etea.gov.gr