Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση Δικαστικής Απόφασης για το επίδομα των 176,00 €

  Από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδόθηκε η 8378/2014 Απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή από το 2006 με τον δικηγόρο κ.Ρήγα Μπαρμπούρη, πενήντα τριών συναδέλφων, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος των εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ(176,00€), για το χρονικό διάστημα 2002-2006.
  Το δικαστήριο έκρινε ότι:
........ "οι ενάγοντες
δεν πληρούν την απαιτούμενη προϋπόθεση χορήγησης της μισθολογικής παροχής του άρθρου 14 του ν.3016/2002, καθώς δεν υπάγονται στο ίδιο ενιαίο μισθολογικό καθεστώς με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, που την έλαβαν και συνεπώς η μη χορήγηση της εν λόγω παροχής σε αυτούς, οι οποίοι υπάγονται σε ιδιαίτερη κατηγορία υπαλλήλων του Δημοσίου με ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση, δεν ενέχει παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης έναντι των λοιπών ως άνω εργαζομένων,".......

  Με μέριμνα του Συνδέσμου μας, θα ενημερωθούν προσωπικά όλα τα μέλη μας που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.
 Ευνόητο είναι, πως εφ' όσον υπάρξει γνωστοποίηση και άλλων όμοιων Δικαστικών Αποφάσεων, θα ακολουθηθούν ο ίδιες ενέργειες.