Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Νοσηλεία αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας

 Γνωστοποιούμε ακολούθως, για όσους δεν γνωρίζουν, το περιεχόμενο της με αριθμό 6024/1/8 από 27-5-2010 δ/γής του Α.Ε.Α. που αφορά στο θέμα και απευθύνεται προς όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω.
Παρακαλούμε να διαβασθεί με προσοχή και αν παραστεί ανάγκη, κάτι που φυσικά απευχόμαστε αλλά αποτελεί δυστυχώς μέρος της καθημερινότητας, να προβείτε στην ενημέρωση των αρμοδίων, γνωστοποιώντας το γεγονός της εισαγωγής σε νοσηλευτικά ιδρύματα και σε εμάς(Σύνδεσμο Αποστράτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης - Συγγρού 4), εφ' όσον πρόκειται για μέλη του Συνδέσμου που θα νοσηλευθούν στη Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 525680). Ευνόητο είναι πως θα πρέπει να ενημερωθεί και το στενό συγγενικό περιβάλλον του καθενός μας, για το δικαίωμα που παρέχεται, για να ενημερώσει σε περίπτωση που αδυνατεί ο ίδιος ο εν αποστρατεία αστυνομικός. Α.Ε.Α.                                                                                                Αθήνα, 27 Μαΐου 2010
................................................
................................................

 ΘΕΜΑ: "Διοικητική μέριμνα για τους νοσηλευόμενους εν αποστρατεία αστυνομικούς"

     1.- Όπως είναι γνωστό, οι εν αποστρατεία αστυνομικοί, αποτελούν οργανικό σύνολο αστυνομικών, το οποίο ουδέποτε αποκόπηκε από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και που ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς του, πρέπει να τυγχάνει μέριμνας, φροντίδας και ηθικής στήριξης, η οποία θα έχει ως συνέπεια, την εδραίωση του πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.
     2.-Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί από τους εν αποστρατεία αστυνομικούς, κατά καιρούς ασθενούν από σοβαρές, δυσίατες ή ανίατες ασθένειες και νοσηλεύονται μακροχρόνια  σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Χώρας, ορίζονται τα ακόλουθα: 

           (α).- Σε κάθε περίπτωση, που θα περιέρχεται σε γνώση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, σχετική με τα προαναφερόμενα πληροφορία, είτε μέσω των Ομοσπονδιών των Αποστράτων Αστυνομικών, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα ενημερώνονται μέσω της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης με αυτή Υπηρεσίας, τα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ανάλογα αν η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Τα ιατρεία θα ορίζουν υπηρεσιακούς ιατρούς αντίστοιχης προς την πάθηση ειδικότητας ή και συναφούς, αν τούτο καθίσταται αναγκαίο, προκειμένου να επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τον νοσηλευόμενο και να ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας τους και τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στην περίπτωση δε που η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία των λοιπών Νομών της Χώρας, θα ενημερώνονται προς τούτο οι ασκούντες την Υγειονομική Υπηρεσία ιατροί, των αντίστοιχων Αστυνομικών Διευθύνσεων.
          (β).- Μετά από κάθε επίσκεψη, αν η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, να ενημερώνονται μέσω της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α., οι Διευθύνσεις Αστυνομικού Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων/Α.Ε.Α..
           Στην περίπτωση που η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία των λοιπών Νομών της Χώρας, οι οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις, θα ενημερώνουν σχετικά τις Διευθύνσεις Αστυνομικού Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων και Υγειονομικού/Α.Ε.Α., τα στοιχεία δε της ενημέρωσης θα περιλαμβάνουν, πλέον του νοσηλευομένου εν αποστρατεία αστυνομικού, το ονοματεπώνυμο του θεράποντα ιατρού, το νοσοκομείο, η κλινική και ο θάλαμος νοσηλείας.

          3.- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α., να μεριμνήσει προσωπικά για την υλοποίηση των οριζομένων, δίδοντας τις απαραίτητες εντολές και οδηγίες στις υφιστάμενες αυτού Υπηρεσίες, προκειμένου να ορίζονται ιατροί οι οποίοι θα επισκέπτονται τους μακροχρόνια νοσηλευόμενους εν αποστρατεία αστυνομικούς στα νοσοκομεία των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όταν δε υπάρχει ανάγκη και στην περιφέρεια, ώστε να παρέχουν σ' αυτούς τις απαιτούμενες υπηρεσίες, προς δε να προγραμματίσει, όπου απαιτείται, την αποστολή ψυχολόγων ή αντίστοιχης με την ασθένεια ειδικότητος ιατρού, σε ανάλογες δε ενέργειες να προβούν και οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών, σε συνεργασία με τους εκτελούντες καθήκοντα υπηρεσιακού Ιατρού, στις περιφέρειες δικαιοδοσίας τους.

          4.- Το Τμήμα 4ο - Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Αποστράτων/Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων/Α.Ε.Α., παρακαλείται για την άμεση ενημέρωση των Ενώσεων των Αποστράτων.-


                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                              ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ