Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Μ.Τ.Σ. - Καταβολή μερίσματος σε νέους δικαιούχους


Προς ενημέρωση των νέων απόστρατων που όπως είναι φυσικό, αδημονούν για την καταβολή του μερίσματος, το Μ.Τ.Σ. προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση-ενημέρωση. Ελπίζουμε η μηχανοργάνωση και η ηλεκτρονική διασύνδεση συναρμόδιων Υπηρεσιών να προχωρήσει επιτέλους και στη χώρα μας, ώστε να ξεπεραστούν χρονοβόρες διαδικασίες, που αποτελούν τροχοπέδη  στην ομαλή λειτουργία του κράτους, ειδικά όταν αυτές επιβαρύνουν  την καθημερινότητα των πολιτών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1105/1980) για να δικαιωθεί κάποιος μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) απαιτείται πρώτα να εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ).

Οι συνταξιοδοτικές πράξεις, βάσει των οποίων απονέμεται το μέρισμα, περιέρχονται στο ΜΤΣ σε διάστημα 4-6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης.

Μετά την παραλαβή του σχετικού αρχείου από το Γ.Λ.Κ (σε περιόδους τακτικών κρίσεων οι συνταξιοδοτικές πράξεις υπερβαίνουν τις 300) απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την καταβολή του μερίσματος στον δικαιούχο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο αναγκαίος χρόνος: 

Για την επεξεργασία των στοιχείων από τα αρμόδια Τμήματα του Ταμείου
Για την έκδοση της απόφασης από ΔΣ/ΜΤΣ
Για την επεξεργασία των δεδομένων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Οι συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ το μήνα Ιούλιο του έτους 2013, περιήλθαν στο ΜΤΣ , υπό μορφή CD, το μήνα Αύγουστο του ίδιου έτους και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Εκ του ΜΤΣ
30/1/2014