Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ισχύς θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας
Μεταφέρω αυτούσιο το κείμενο του με αριθμό πρωτοκόλλου 563 από 08/01/2014 εγγράφου του Ο.Π.Α.Δ. προς τους αρμόδιους φορείς, που αφορά στο θέμα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την έγκαιρη ανανέωση της ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας. :"ΘΕΜΑ: Ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αρ. 446/39ης Συνεδρ./19-12-2013 το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ αποφάσισε ότι "όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/03/2014".
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας προς διευκόλυνση τόσο των ασφαλισμένων όσο και παρόχων υγείας."