Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση πνοής για το Μ.Τ.Σ.

  Μια από καιρού υπόσχεση της πολιτείας που αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωση και αναγκαία ένεση στήριξης του Μ.Τ.Σ. και του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., υλοποιείται και η σχετική "Απόφαση" υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..
  Συγκεκριμένα με την υπ' αριθμόν 8018/1/457-α΄ Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο με Α.Φ. 3398/20-12-12 του Φ.Ε.Κ. δρομολογείται η "είσπραξη και απόδοση πόρων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων σε ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα, από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας". 
  Η απόφαση από μόνη της δεν λύνει τα χρονίζοντα προβλήματα των Ταμείων, αποτελεί όμως μια κίνηση καλής θελήσεως προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της βλάβης αυτών, έστω με βραδείς ρυθμούς, ανοίγοντας το δρόμο για μια σειρά μέτρων που θα στηρίξουν μέσω αυτών τις συρρικνούμενες απολαβές των μερισματούχων.

  Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση των Ταμείων και εγκαθύδριση πλήρους διαφάνειας στη μελλοντική τους διαχείρηση. Δίκαιο δε, αναμενόμενο και προαπαιτούμενο από όλους, είναι να προχωρήσει και το θλέμα της απόδοσης ευθυνών για όσα οδήγησαν στην κατάρευσή των Ταμείων. Δεν παραβλέπουμε το γενικότερο δυσμενές περιβάλλον στο οποίο διαβιεί η χώρα, όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρόνοι παραγραφής της όποιας δίωξης.